Perjanjian Perkhidmatan. Bahagian 2

Berkuat kuasa pada 01.11.2017
Dikemas kini pada 01.03.2023

1. Peruntukan Umum dan Subjek Perjanjian

1.1. Perjanjian Perkhidmatan ini dimeterai antara Aollikus Limited, pengedar kewangan berlesen, nombor syarikat: 40131, alamat berdaftar: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu dan/atau sekiranya pelanggan berdagang dalam aset digital dan/atau menggunakan akaun dicalonkan dalam aset digital Saledo Global LLC, berdaftar di Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897, nombor pendaftaran 227 LLC 2019 dan syarikat-syarikat Rakan Niaga: VISEPOINT LIMITED (No. pendaftaran C 94716, berdaftar di 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta) dan MARTIQUE LIMITED (No. pendaftaran HE 43318, berdaftar di Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Nicosia, Cyprus)  menyediakan kandungan dan melaksanakan pengurusan operasi perniagaan (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat"), dan individu yang telah melengkapkan borang pendaftaran pada laman web Syarikat atau pada platform perdagangan dan telah menerima terma Perjanjian Perkhidmatan ini dan lampirannya pada masa pendaftaran (selepas ini dirujuk sebagai “Pelanggan”). Pihak (Pihak-pihak) kepada Perjanjian juga merupakan Ejen (Ejen-ejen) Pembayaran yang digunakan oleh Syarikat untuk melaksanakan transaksi bukan perdagangan di bawah Perjanjian. Maklumat mengenai Ejen Pembayaran dinyatakan dalam Perjanjian. Syarikat, Ejen Pembayaran, dan Pelanggan dirujuk secara kolektif sebagai “Pihak-pihak”.
1.2. Dokumen berikut membentuk sebahagian yang perlu bagi Perjanjian Perkhidmatan ini (Lampiran kepada Perjanjian Perkhidmatan ini):
a. Dasar Transaksi Perdagangan
b. Dasar Transaksi Bukan Perdagangan dan Dasar KYC/AML
c. Pendedahan Risiko
d. Dokumen lain dalam bahagian "Maklumat undang-undang" laman web Syarikat dan/atau pada terminal perdagangan.
Syarikat mempunyai hak satu pihak untuk meminda senarai, nama, dan kandungan lampiran Perjanjian. Syarikat mempunyai hak untuk menambah lampiran baharu sebagai sebahagian daripada Perjanjian atau mengeluarkan lampiran yang sedia ada tanpa membuat perubahan yang sepadan kepada fasal Perjanjian ini.
Teks Perjanjian Perkhidmatan ini dan lampirannya dirujuk secara kolektif sebagai "Perjanjian".
1.3. Perjanjian yang disiarkan pada laman web Syarikat membentuk suatu jemputan untuk membuat tawaran yang hendaklah dianggap sebagai cadangan untuk mengikat Perjanjian pada terma yang ditetapkannya. Jemputan yang disiarkan bukan untuk awam. Syarikat berhak, mengikut budi bicaranya yang munasabah, untuk menolak daripada memuktamadkan Perjanjian dengan sesiapa dengan menjelaskan atau tanpa menjelaskan sebab-sebab penolakan, atau, jika pendaftaran telah dilengkapkan, untuk menamatkan hubungan kontraknya dan menyekat akses ke Terminal Perdagangan. Pendaftaran Pelanggan pada laman web Syarikat atau dalam Terminal Perdagangan dianggap sebagai penerimaan penuh dan tanpa syarat terhadap terma Perjanjian. Sebaik sahaja Syarikat menerima bayaran untuk menambah dana ke dalam akaun dagangan Pelanggan, setiap transaksi Pelanggan yang dibuat menggunakan Terminal Perdagangan atau kawasan peribadi menjadi subjek Perjanjian.
1.4. Pelanggan mesti menyemak terma Perjanjian dengan teliti. Dengan menerima terma Perjanjian, Pelanggan bersetuju dengan terma semua lampiran yang disenaraikan di atas, termasuk terma pada subdomain laman web Syarikat yang tersedia kepada Pelanggan. Pelanggan juga mengesahkan bahawa pelanggan ialah seorang dewasa yang berkeupayaan dari segi undang-undang dan bukan penduduk negara yang berdagang dengan Instrumen Syarikat yang mungkin dianggap tidak sah. Pelanggan juga membuat representasi dan memberikan jaminan bagi item berikut kepada Syarikat.
1.4.1. Semua maklumat yang diberikan semasa pendaftaran Klien, dan juga semasa pemenuhan Perjanjian, adalah benar, tepat, boleh dipercayai, dan lengkap dalam setiap aspek. Klien melengkapkan borang pendaftaran secara bebas. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat boleh menggunakan sebarang instrumen teknikal dan perisian untuk mengesan pemalsuan dokumen di antara dokumen yang dikemukakan oleh Pelanggan untuk tujuan pengenalan. Sebarang dakwaan pemalsuan dokumen boleh ditafsirkan oleh Syarikat sebagai kesalahan, salah nyata dan pelanggaran material. Syarikat berhak melaporkan mengenai dakwaan pemalsuan dokumen tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan menyerahkan kepada mereka dokumen dan data peribadi yang diberikan oleh Pelanggan.
1.4.2. Pelanggan mempunyai hak undang-undang untuk mengikat Perjanjian, membuat permintaan dan pesanan, dan melaksanakan haknya serta memenuhi obligasinya menurut terma Perjanjian.
1.4.3. Pelanggan akan melaksanakan transaksi perdagangan dan bukan perdagangan secara peribadi, dengan namanya sendiri, dan atas perbelanjaannya sendiri serta tidak akan melaksanakan transaksi sedemikian menggunakan dana pinjaman yang diterima daripada Pelanggan Syarikat lain atau pihak ketiga. Pelanggan akan dibimbing dengan prinsip integriti, kejujuran dan kerasionalan. Pelanggan tidak akan melakukan apa-apa tindakan yang dipersetujui dengan Pelanggan lain Syarikat untuk menyebabkan kerosakan kepada Syarikat. Pelanggan tidak akan menggunakan ciri-ciri teknikal sistem kemas kini suapan sebut harga dalam Terminal Perdagangan, dan tidak akan menggunakan mana-mana ralat perisian, kerosakan, dan/atau kerentanan yang ditemui dalam Terminal Perdagangan untuk mengekstrak pendapatan, atau menyebarkan maklumat tentang kerentanan sedemikian kepada pihak ketiga. Pelanggan tidak akan menggunakan kaedah atau cara membuat dagangan (transaksi) yang tidak adil dan tidak jujur dengan Syarikat. Pelanggan tidak akan menggunakan maklumat dalaman, sulit, atau apa-apa maklumat lain yang boleh menyebabkan kelebihan kepada Pelanggan apabila berdagang dengan Syarikat, dan/atau boleh menyebabkan kerosakan kepada Syarikat.
1.4.4. Pelanggan akan mematuhi standard undang-undang, termasuk standard antarabangsa, yang bertujuan untuk melawan perdagangan haram, penipuan kewangan, pelaburan wang haram, dan pengesahan dana yang diperoleh secara haram.
1.4.5. Pelanggan tidak akan menggunakan Terminal Perdagangan atau laman web Syarikat dengan niat untuk bersubahat dalam aktiviti kewangan haram atau mana-mana transaksi haram yang lain.
1.4.6. Dana yang dipindahkan oleh Pelanggan ke dalam akaun-akaun Syarikat berasal daripada punca yang sah, dan Pelanggan memiliki dana secara sah serta mempunyai hak untuk menggunakan dan mengurus dana. Tiada deposit yang akan dibuat ke dalam akaun Pelanggan daripada akaun bank atau dompet elektronik pihak ketiga. Pelanggan tidak akan mendepositkan dana ke dalam akaun Pelanggan pihak ketiga, atau memindahkan dana daripada akaun Pelanggan ke dalam akaun bank atau dompet elektronik pihak ketiga.
1.4.7. Tiada tindakan Pelanggan menurut Perjanjian ini akan melanggar mana-mana undang-undang, peraturan, hak, undang-undang kecil atau peraturan berkanun dan peraturan yang berkenaan dengan Pelanggan atau dalam bidang kuasa tempat tinggal Pelanggan, atau peruntukan apa-apa perjanjian lain yang mengikat Pelanggan, atau yang menjejaskan mana-mana aset Pelanggan.
1.4.8. Untuk melaksanakan transaksi, Pelanggan akan menggunakan data akaunnya daripada Terminal Perdagangan. Pelanggan tidak akan memindahkan data akaunnya kepada pihak ketiga dan tidak akan menggunakan data akaun Pelanggan lain Syarikat untuk melaksanakan transaksi perdagangan dan/atau transaksi bukan perdagangan.
1.4.9. Pelanggan bukan pekerja awam negara atau perbandaran, pekerja institusi negara atau perbandaran, pekerja organisasi negara atau perbandaran, pekerja organisasi dengan penyertaan negara utama dalam modalnya, individu yang terdedah secara politik (PEP), ahli keluarga atau saudara-mara PEP. Pelanggan bukan seseorang yang rapat berkaitan dengan tokoh yang penting dari segi politik atau berkaitan dengan AS atau mana-mana negara lain yang Syarikat tidak beroperasi. Dengan ini, takrifan yang digunakan dalam klausa ini akan ditafsirkan dan digunakan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya yang munasabah dan berdasarkan norma undang-undang antarabangsa dan/atau undang-undang mana-mana negara lain, terma yang diterima secara umum, takrifan, dan amalan perniagaan yang baik.
1.5. Subjek Perjanjian ialah takrifan syarat umum mengenai pelaksanaan transaksi (membuat dagangan) oleh Syarikat, kandungan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian. Syarikat, mengikut budi bicaranya yang munasabah, menetapkan dan mempunyai hak untuk meminda syarat penting transaksi (dagangan), termasuk tetapi tidak terhad kepada terma perdagangan, boleh memperkenalkan sekatan terhadap bilangan transaksi yang dibuat secara serentak, memperkenalkan sekatan terhadap bilangan dagangan yang boleh dibuat oleh Pelanggan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Syarikat dan boleh memperkenalkan sekatan terhadap transaksi dengan aset dasar tertentu dalam tempoh masa tertentu.
1.6. Syarikat mempunyai hak untuk melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi Perjanjian. Sementara itu, Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga sedemikian.

2. Terma dan Takrifan

2.1. Terma berikut digunakan dalam Perjanjian dengan maksud berikut:
2.2. Dagangan (kontrak untuk perbezaan). Instrumen kewangan derivatif yang berdasarkan perbezaan dalam harga aset dasar (pasangan mata wang, komoditi, niaga hadapan, niaga depan, saham, bon, dll.). Maklumat tentang Dagangan tersedia dan terma perdagangan disediakan dalam Terminal Perdagangan.
2.3. Mata Wang Dasar. Mata wang pertama dalam pasangan mata wang, yang merupakan aset pendasar bagi mana-mana Dagangan.
2.4. Aset Dasar. Aset yang menjadi dasar kepada Dagangan, iaitu pasangan mata wang, logam, komoditi, niaga hadapan, niaga depan, bon, dll.
2.5. Baki. Jumlah keseluruhan pada akaun Pelanggan selepas Dagangan lengkap yang terkini dan transaksi untuk mendepositkan atau mengeluarkan dana.
2.6. Mata Wang Sebut Harga. Mata wang kedua dalam pasangan mata wang.
2.7. Mata Wang Akaun. Mata wang yang dipilih oleh Pelanggan pada saat, atau selepas membuka akaun dalam Syarikat.
2.8. Pasangan Mata Wang. Sejenis aset dasar yang terdiri daripada dua mata wang (mata wang dasar dan mata wang sebut harga).
2.9. Undang-Undang, Aturan, dan Peraturan Semasa. Semua undang-undang, aturan dan peraturan berkenaan yang berkuat kuasa sepenuhnya apabila Dagangan dibuat, dilaksanakan dan dibatalkan dalam bidang kuasa berkaitan.
2.10. Aras Tertutup. Hasil penghentian Dagangan mengenai Aras Terbuka yang berkaitan.
2.11. Aras Terkunci. Jumlah keseluruhan beli dan jual Dagangan pada jumlah sama yang dibuka pada akaun yang sama dalam satu dagangan.
2.12. Instrumen (instrumen kewangan derivatif, DFI). Dagangan yang terdiri daripada dua transaksi (membuat dan menutup dagangan), yang mengakibatkan perkara berikut: Pelanggan sama ada menerima jumlah dagangan dan keuntungan atau kerugiannya daripada semua atau sebahagian jumlah dagangan. Sementara itu, Syarikat tidak memberi Pelanggan peluang untuk mengambil obligasi yang melebihi jumlah dagangan, tetapi Syarikat memberi Pelanggan peluang untuk menggunakan Pengganda. Maklumat semasa mengenai Dagangan serta terma dan syaratnya dipaparkan dalam Terminal Perdagangan.
2.13. Komisen. Yuran yang dikenakan oleh Syarikat untuk hantaran tangguh kedudukan Pelanggan pada 21:00 GMT dan/atau untuk pembukaan kedudukan oleh Pelanggan.
2.14. Sebut Harga. Kadar semasa aset pendasar yang dipaparkan dalam Terminal Perdagangan.
2.15. Kemasukan Log. Kemasukan dalam pangkalan data yang dibuat oleh pelayan Syarikat yang, dengan ketepatan sehingga milisaat atau, semasa ketiadaan keupayaan teknikal sedemikian, dengan ketepatan sehingga saat, merekodkan semua permintaan dan pesanan Pelanggan dan hasil pemprosesannya. Setiap permintaan Pelanggan dalam Terminal Perdagangan dan kawasan peribadi direkod dalam kemasukan log. Data pelayan ini ialah sumber maklumat utama yang digunakan oleh Pihak-pihak sebagai bukti jika pertikaian berkaitan dengan pemenuhan Perjanjian timbul. Data daripada kemasukan Log pada pelayan Syarikat mempunyai keutamaan tanpa syarat melebihi semua hujahan lain semasa penyelesaian pertikaian, termasuk data daripada fail log Terminal Perdagangan Pelanggan. Syarikat mempunyai hak untuk tidak menyimpan kemasukan log.
2.16. Margin. Jumlah wang pada Baki Akaun Pelanggan yang diperlukan untuk membuka aras dan mengekalkan kedudukan terbuka mengikut Spesifikasi Instrumen bagi setiap aset pendasar Dagangan.
2.17. Pengganda. Nisbah perubahan jumlah Dagangan dalam Terminal Perdagangan kepada perubahan dalam sebut harga aset dasar.
2.18. Margin Permulaan. Margin yang diperlukan untuk membuka aras.
2.19. Margin Diperlukan. Margin yang diperlukan untuk mengekalkan aras terbuka.
2.20. Dagangan haram. Apa-apa tindakan menyalahi undang-undang yang berhubung dengan transaksi perdagangan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
• Penembakan (membuat dagangan pada saat masa yang baik dengan menggunakan perisian khas, meletakkan pesanan "henti beli" atau "henti jual" segera sebelum pelepasan data kewangan dan berita yang berhubung dengan aset dasar/pasaran yang berkaitan.
Membuat dagangan penimbangtaraan, manipulasi.
Penggunaan serentak suapan sebut harga yang lebih pantas dan lebih perlahan.
Penggunaan haram fungsi pembatalan Perdagangan dalam Terminal Perdagangan.
Membuat Dagangan atau kumpulan Dagangan secara sengaja atau tidak sengaja yang melibatkan pembukaan serentak aras beli dan jual pada aset dasar yang sama atau berkolerasi pada masa yang sama oleh Pelanggan secara peribadi atau dengan kerjasama orang lain dan/atau pada akaun saling berkaitan, termasuk akaun yang dibuka dalam entiti undang-undang yang berbeza dalam skop Syarikat, yang secara berasingan atau secara kolektif bertujuan untuk menggunakan Terminal Perdagangan secara haram.
2.21. Force Majeure. Mana-mana keadaan yang disenaraikan dalam Bahagian 7 Perjanjian.
2.22. Jumlah Pelaburan. Jumlah wang dalam Mata Wang Akaun yang dilabur oleh Pelanggan dalam dagangan.
2.23. Jumlah Dagangan. Jumlah pelaburan yang digandakan oleh Pengganda.
2.24. Pesanan. Suatu permintaan yang dibuat oleh Pelanggan dan dihantar kepada Syarikat menurut terma Perjanjian.
2.25. Aras Terbuka. Suatu dagangan beli atau jual yang belum ditutup/dilengkapkan.
2.26. Pesanan Tertunda. Suatu pesanan untuk beli atau jual pada harga yang berbeza daripada harga pasaran semasa.
2.27. Notis Bertulis. Suatu notis yang dihantar oleh Syarikat kepada Pelanggan hendaklah dianggap sebagai notis yang dihantar melalui e-mel, melalui sistem pemesejan dalaman dalam Terminal Perdagangan, oleh perkhidmatan kurier komersial, melalui mel udara, atau disiarkan pada laman web Syarikat. Notis bertulis yang dihantar oleh Pelanggan kepada Syarikat hendaklah dianggap sebagai notis yang dihantar melalui e-mel, faks, surat kiriman pos, atau perkhidmatan kurier komersial.
2.28. Pengesahan Dagangan. Suatu mesej daripada Syarikat yang mengesahkan pesanan telah dilaksanakan.
2.29. Peraturan. Undang-undang, aturan, peraturan, prosedur dan standard yang kini berkuat kuasa sepenuhnya.
2.30. Peraturan yang Berkenaan dengan Dana Pelanggan. Peraturan yang mentadbir tindakan berhubung dengan dana Pelanggan.
2.31. Gelinciran. Perbezaan antara jangkaan harga pelaksanaan Dagangan dengan harga sebenar Dagangan. Gelinciran boleh berlaku semasa tempoh turun naik pasaran yang tinggi (sebagai contoh, disebabkan oleh berita gempar), yang boleh menyebabkan pelaksanaan Dagangan mustahil pada harga yang dikehendaki. Apabila menggunakan pesanan pasaran dan apabila berdagang dengan pesanan jumlah tinggi ketika ia mustahil untuk melaksanakan pesanan pada harga yang dikehendaki kerana kekurangan kecairan yang secukupnya.
2.32. Hari Perniagaan. Mana-mana hari kecuali hari Sabtu, Ahad, 1 Januari dan mana-mana cuti umum lain negara pemerbadanan Syarikat, dan mana-mana cuti umum antarabangsa.
2.33. Borang Pendaftaran. Borang yang dilengkapkan oleh Pelanggan untuk menerima perkhidmatan di bawah Perjanjian dan yang Syarikat, antara perkara lain, menerima data yang perlu untuk mengenal pasti Pelanggan dan mengesahkan maklumatnya.
2.34. Pesanan Pasaran. Suatu pesanan yang dilaksanakan dengan serta-merta pada harga pasaran tersedia yang terbaik.
2.35. Komisen Hantaran Tangguh. Jumlah yang dikenakan untuk menghantar tangguh aras ke hari seterusnya. Maklumat tentang komisen hantaran tangguh bagi suatu dagangan dipaparkan dalam Terminal Perdagangan.
2.36. Dagangan Beli. Suatu dagangan apabila Pelanggan memperoleh keuntungan sekiranya sebut harga untuk aset dasar meningkat.
2.37. Dagangan Jual. Suatu dagangan apabila Pelanggan memperoleh keuntungan sekiranya sebut harga untuk aset pendasar menurun.
2.38. Penembakan. Satu strategi perdagangan yang bertujuan menggunakan sebut harga yang tidak betul atau akibat penampakannya.
2.39. Spesifikasi Instrumen. Jumlah keseluruhan syarat penting Instrumen termasuk, tetapi tidak terhad kepada, aset dasar, komisen pembukaan dan hantaran tangguh, keperluan margin, dll. yang dipaparkan dalam Terminal Perdagangan.
2.40. Stop Out. Suatu situasi apabila Syarikat mempunyai hak untuk menutup satu atau lebih aras terbuka Pelanggan pada harga pasaran semasa atau yang terakhir diketahui jika kerugian dagangan Pelanggan adalah bersamaan atau melebihi jumlah pelaburan dagangan.
2.41. Syarat-syarat Penting Dagangan. Maklumat yang diperlukan untuk Pelanggan meletakkan pesanan dan membuat dagangan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat mengenai aset dasar, arah (beli/jual), sebut harga pembukaan dagangan, sebut harga penutupan dagangan, jenis pesanan dan jumlah, pengganda, dan komisen.
2.42. Akaun (akaun Pelanggan, akaun Dagangan). Mana-mana akaun dagangan peribadi yang dibuka oleh Syarikat untuk Pelanggan berdagang, iaitu akaun yang memegang dana yang dipindahkan oleh Pelanggan untuk membuat dagangan, akaun yang jumlah dagangan ditolak apabila dagangan dibuat, dan pendapatan didepositkan apabila dagangan ditutup serta syarat-syarat penting perdagangan dipenuhi. Pelanggan berhak untuk satu akaun Pelanggan sahaja. Sekiranya berlaku pelanggaran peraturan ini, Syarikat berhak untuk tidak memberikan perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan, menolak Perjanjian, dan menyekat kemungkinan lanjut untuk melaksanakan transaksi tanpa menjelaskan alasannya dan tanpa membayar balik dana daripada akaun Pelanggan. Ia tidak dianggap sebagai pelanggaran fasal ini dalam Perjanjian sekiranya Syarikat, jika mungkin, secara sepihak memberi Pelanggan hak untuk menggunakan pelbagai mata wang dalam akaun Pelanggan, dan juga hak untuk menggunakan akaun Pelanggan dalam hubungan antara Syarikat dengan Pelanggan yang ditadbir secara serentak oleh Perjanjian ini dan perjanjian lain yang diikat antara Syarikat dengan Pelanggan, yang Syarikat mempunyai budi bicara munasabah untuk memberi Pelanggan hak untuk menggunakan akaun Pelanggan untuk menjalankan transaksi perdagangan yang tidak diperuntukkan dalam Perjanjian.
2.43. Terminal Perdagangan. Perisian yang Pelanggan boleh melihat data sebut harga masa nyata untuk melaksanakan transaksi perdagangan dan bukan perdagangan, dan menerima mesej daripada Syarikat. Log masuk ke dalam Terminal Perdagangan dilindungi oleh kata laluan yang dicipta oleh Pelanggan semasa pendaftaran pada laman web Syarikat. Semua pesanan yang dilaksanakan melalui Terminal Perdagangan dianggap sebagai dilaksanakan secara peribadi oleh Pelanggan. Penggunaan Terminal Perdagangan dilarang untuk individu-individu berikut: Pelanggan dari negara-negara yang derivatif di kaunter adalah menyalahi undang-undang, serta pekerja, ahli gabungan, ejen, dan wakil-wakil lain Syarikat dan saudara-mara individu yang disebut di atas. Bahagian Terminal Perdagangan yang Pelanggan boleh melaksanakan transaksi bukan perdagangan dalam Perjanjian boleh dirujuk sebagai kawasan Peribadinya.
2.44. Panggilan Sekuriti Margin Tambahan. Suatu pemberitahuan yang dihantar kepada Pelanggan kerana margin yang diperlukan untuk membuka atau mengekalkan aras dalam akaun Pelanggan tidak mencukupi.
2.45. Sekuriti Diperlukan untuk Membuka dan Mengekalkan Aras. Margin yang diperlukan untuk membuka dan mengekalkan aras terkunci.
2.46. Orang yang Diberi Kuasa. Mana-mana entiti undang-undang yang Syarikat mungkin memindahkan kuasa sebagai sebahagian daripada Perjanjian.
2.47. Perkhidmatan. Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat di bawah Perjanjian.

3. Komunikasi dan Peruntukan Maklumat

3.1. Untuk berkomunikasi dengan Pelanggan, Syarikat boleh menggunakan:
E-mel
Faks
Telefon (komunikasi suara dan mesej teks)
Surat pos
Pelbagai jenis mesej yang dihantar kepada Pelanggan dalam Terminal Perdagangan, kawasan Peribadi, tetingkap pelayar, dll. (pemberitahuan tolak, peringatan, mesej perkhidmatan, dll.)
Kumpulan rasmi Syarikat di media sosial
Pengumuman di laman web Syarikat
Apa-apa cara lain dan saluran komunikasi yang diketahui sekarang dan juga yang mungkin muncul pada masa depan.
3.2. Untuk segera berkomunikasi dengan Pelanggan demi menyelesaikan isu berkaitan dengan transaksi Pelanggan, Syarikat akan menggunakan maklumat hubungan Pelanggan yang diberikan semasa pendaftaran atau perkara yang dipinda kemudian menurut Fasal 4.4. Perjanjian. Pelanggan bersetuju untuk menerima mesej daripada Syarikat pada bila-bila masa.
3.3. Apa-apa surat-menyurat (dokumen, pemberitahuan, pengesahan, pengumuman, laporan, dll.) dianggap sebagai diterima oleh Pelanggan:
1) 1 (Satu) jam selepas menghantar e-mel
2) Dengan serta-merta selepas menghantar faks
3) Dengan serta-merta selepas menelefon
4) Dengan serta-merta selepas menghantar mesej teks
5) 7 (Tujuh) hari kalendar selepas menghantar surat melalui pos
6) Dengan serta-merta selepas menyiar pada laman web Syarikat.
3.4. Pelanggan juga boleh menghubungi Syarikat melalui e-mel di [email protected] dan alamat e-mel lain, dan menelefon nombor yang disenaraikan dalam Perjanjian dan pada laman web Syarikat.
3.5. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa, sekiranya Pelanggan berkelakuan secara tidak wajar semasa perbualan dengan wakil Syarikat, Syarikat mempunyai hak untuk menolak Perjanjian secara sepihak.
3.6. Syarikat boleh menggunakan maklumat hubungan yang diberikan oleh Pelanggan untuk menghantar bahan maklumat, pemasaran, dan pengiklanan serta mesej perkhidmatan, dan untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Syarikat menentukan kekerapan mesej dihantar kepada Pelanggan mengikut budi bicaranya yang munasabah. Sekiranya Pelanggan ingin memilih keluar daripada menerima mesej maklumat Syarikat (dan lain-lain), Pelanggan mesti menyahlanggan daripadanya dengan mengklik pautan "Nyahlanggan" (jika format mesej menyediakan kemungkinan ini) atau dengan menghubungi Sokongan Pelanggan.

4. Terma Penggunaan Perkhidmatan Syarikat

4.1. Apabila mendaftar, Pelanggan berjanji untuk memberikan maklumat pengenalan yang betul dan boleh dipercayai menurut keperluan borang pendaftaran Pelanggan.
4.2. Selepas pendaftaran berjaya, Pelanggan akan diberikan akses ke Terminal Perdagangan, kemungkinan untuk mendepositkan dana ke dalam Akaun Pelanggan (membuat deposit ke dalam Akaun Pelanggan untuk membuat dagangan dengan instrumen) dan melaksanakan transaksi lain.
4.3. Pelanggan mesti memaklumkan Syarikat dengan segera tentang perubahan dalam pengenalan dan maklumat hubungannya (dalam masa 7 (tujuh) hari selepas perubahan sedemikian) dengan membuat perubahan yang sewajarnya dalam Terminal Perdagangan atau dengan apa-apa cara lain yang ditawarkan oleh Syarikat. Untuk mengenal pasti Pelanggan dan mengesahkan asalan dana Pelanggan pada bila-bila masa selepas pendaftaran, Syarikat mempunyai hak untuk meminta apa-apa dokumen pengenalan (termasuk ID, bukti tempat tinggal, bukti kedudukan kewangan, dan dokumen lain mengikut budi bicara Syarikat yang munasabah). Syarikat mempunyai hak untuk menggantung transaksi perdagangan dan/atau bukan perdagangan pada Akaun Pelanggan sekiranya didapati bahawa butiran pengenalan Pelanggan adalah salah atau tidak tepat. Selain itu, sekiranya Pelanggan tidak memberikan dokumen yang diminta, Syarikat mempunyai hak untuk menyekat akses Pelanggan ke Terminal Perdagangan sehingga proses pengenalan telah dilengkapkan.
Syarikat juga mempunyai hak untuk meminta Pelanggan melengkapkan proses pengenalan dengan berjumpa sendiri ejen yang diberi kuasa oleh Syarikat dan/atau menyediakan dokumen yang senarainya ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya yang munasabah.
4.4. Log masuk ke dalam Terminal Perdagangan dilindungi dengan kata laluan.
4.4.1. Pelanggan mengesahkan dan bersetuju bahawa akses ke Terminal Perdagangan akan dilindungi dengan kata laluan yang dicipta secara bebas oleh Pelanggan semasa pendaftaran. Pelanggan tidak boleh memindahkan kata laluan Terminal Perdagangannya kepada pihak ketiga.
4.4.2. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perlindungan kata laluan dan pencegahan akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan.
4.4.3. Semua pesanan yang dibuat dalam Terminal Perdagangan menggunakan kata laluan Pelanggan akan dianggap sebagai dibuat oleh Pelanggan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat.
4.4.4. Mana-mana orang yang memperoleh akses ke Terminal Perdagangan dengan memasukkan kata laluan Pelanggan akan dikenal pasti sebagai Pelanggan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat.
4.4.5. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan sekiranya berlaku kecurian, kerugian, atau pendedahan kata laluannya kepada pihak ketiga, atau penggunaan butiran pendaftaran yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga.
4.5. Pelanggan boleh menukar sendiri kata laluan Terminal Perdagangan atau menggunakan prosedur untuk pemulihan kata laluan yang ditetapkan oleh Syarikat.

5. Prosedur Tuntutan dan Penyelesaian Pertikaian

5.1. Pihak-pihak telah bersetuju bahawa mereka akan berusaha untuk menyelesaikan, dengan cara perundingan, semua pertikaian antara Syarikat dengan Pelanggan yang berkaitan dengan transaksi, pembayaran pulangan, dan tindakan lain yang diperuntukkan dalam Perjanjian.
5.2. Jika wujud pertikaian, Pelanggan perlu mengikut prosedur penyelesaian pertikaian di bawah. Prosedur penyelesaian pertikaian ini adalah wajib sebelum memohon kepada mana-mana pihak berkuasa negeri, mahkamah dan/atau institusi kewangan untuk penyelesaian pertikaian tersebut. Sekiranya berlaku pelanggaran klausa 5, Pelanggan akan menanggung rugi Syarikat terhadap sebarang kerugian, ganti rugi, dan pembayaran lain yang disebabkan oleh pelanggaran klausa ini oleh Pelanggan. Semua tuntutan/aduan/permohonan/rayuan berkaitan transaksi yang dilaksanakan oleh Pelanggan hendaklah dikemukakan oleh Pelanggan selaras dengan keperluan berikut:
5.2.1. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan hendaklah diserahkan secara bertulis.
5.2.2. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan hendaklah mengandungi maklumat berikut: nama keluarga, nama pertama, patronimi (jika ada) Pelanggan, alamat e-mel Pelanggan, nombor Akaun Pelanggan, tarikh dan masa berlakunya situasi pertikaian, perihalan ringkas tentang situasi pertikaian, permintaan Pelanggan, jumlah tuntutan dan pengiraan munasabahnya (jika tuntutan tersebut tertakluk pada penilaian kewangan), keadaan yang mendasari tuntutannya dan bukti yang menyokongnya, termasuk rujukan kepada peruntukan Perjanjian ini yang dicabul (dan lampiran bersama-sama ini) pada pendapat Pelanggan, satu senarai dokumen dan bukti lain yang dilampirkan pada tuntutan/aduan yang diperakui oleh Pelanggan, dan maklumat lain yang perlu untuk menyelesaikan pertikaian.
5.2.3. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan hendaklah dihantar oleh Pelanggan tidak lewat daripada 5 (lima) hari bekerja dari tarikh peristiwa yang mendasari tuntutan (aduan) berkaitan. Pelanggan bersetuju bahawa penangguhan dalam memfailkan tuntutan (aduan) ialah asas bagi penolakannya.
5.2.4. Klien bersetuju untuk mengemukakan tuntutan/aduan kepada jabatan Sokongan Pelanggan Syarikat melalui LiveChat di olymptrade.com atau melalui e-mel [email protected] terlebih dahulu.
5.2.5. Sekiranya tuntutan tersebut masih tidak dapat diselesaikan oleh sokongan pelanggan Syarikat dalam tempoh 35 (tiga puluh lima) hari dari tarikh Syarikat menerimanya, Klien berhak untuk mengajukan pertikaian tersebut kepada jabatan penyeliaan Syarikat melalui e-mel ke [email protected].
5.2.6. Sekiranya tuntutan tersebut masih tidak dapat diselesaikan oleh jabatan penyeliaan Syarikat dalam tempoh 10 (sepuluh) hari dari tarikh Syarikat menerimanya, Klien berhak untuk mengajukan pertikaian tersebut kepada jabatan tuntutan Syarikat melalui e-mel ke [email protected]. Klien diwajibkan untuk melengkapkan pengesahan akaun sebelum mengemukakan tuntutan/aduan kepada jabatan tuntutan Syarikat.
5.3. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan tidak boleh mengandungi:
a) Penilaian emosi bagi situasi yang dipertikaikan
b) Pernyataan kesat tentang Syarikat, dan/atau
c) Kata-kata cabul.
5.4. Untuk menjawab tuntutan/aduan/permohonan/rayuan, Syarikat berhak meminta dokumen dan/atau maklumat tambahan daripada Pelanggan. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan akan disemak berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan dan kemasukan log daripada pelayan Syarikat. Kemasukan log daripada Syarikat mempunyai keutamaan mutlak melebihi keterangan dan bukti lain. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap dagangan tidak lengkap dan tidak akan membayar balik apa-apa ganti rugi kewangan atau bukan kewangan yang ditanggung oleh Pelanggan berhubung dengan perkara yang dianggap oleh Pelanggan sebagai kehilangan keuntungan. Apabila mempertimbangkan pertikaian, Syarikat tidak akan mempertimbangkan rujukan Pelanggan kepada data daripada syarikat dan tapak lain.
5.5. Syarikat boleh menolak tuntutan/aduan/permohonan/rayuan jika terma dan syarat Bahagian 5 telah dicabul.
5.6. Syarikat hendaklah mempertimbangkan tuntutan/aduan/pernyataan/rayuan dalam tempoh tidak lebih daripada sepuluh (10) hari bekerja selepas penyerahannya.
5.7. Sekiranya tuntutan/aduan/permohonan/rayuan Pelanggan tidak diselesaikan oleh Syarikat menggunakan prosedur penyelesaian pertikaian di atas, Pelanggan boleh menyerahkan tuntutan kepada Suruhanjaya Kewangan (www.financialcommission.org).
5.8. Setelah melepasi prosedur penyelesaian pertikaian yang dinyatakan di atas yang ditetapkan dalam Kl. 5.2.-5.7. dan dengan syarat bahawa isu tersebut telah dikemukakan sekurang-kurangnya tiga kali oleh klien seperti yang ditetapkan dalam garis panduan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu, Klien boleh memfailkan tuntutan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu tertakluk kepada pematuhan mandatori dengan prosedur penyelesaian pertikaian yang dinyatakan di atas. Prosedur penyelesaian pertikaian dianggap telah dipatuhi jika:
a) Bentuk dan kandungan tuntutan memenuhi keperluan Klausa 5.2 and 5.3.
b) Tuntutan dihantar ke alamat berdaftar Syarikat melalui surat berdaftar/diperakui.
c) Pelanggan mempunyai pengesahan penerimaan tuntutan oleh Syarikat.
d) Tarikh akhir untuk menjawab tuntutan telah lepas. Tarikh akhir untuk menjawab tuntutan ialah enam puluh (60) hari kalendar selepas Syarikat menerima tuntutan.
5.9. Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, Syarikat mempunyai hak untuk menyekat sepenuhnya atau sebahagian transaksi dalam Akaun Klien sehingga pertikaian diselesaikan atau Pihak-pihak mencapai perjanjian interim.

6. Undang-Undang Berkenaan

6.1. Perjanjian ini dikawal oleh undang-undang Negara Pendaftaran Syarikat. Perkhidmatan di bawah Perjanjian diberikan dalam Negara Pendaftaran Syarikat.
6.2. Pelanggan secara tanpa syarat:
a) Bersetuju bahawa mahkamah Negara Pendaftaran Syarikat mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk melaksanakan apa-apa prosiding undang-undang yang berkaitan dengan Perjanjian.
b) Menyerah kepada bidang kuasa mahkamah Negara Pendaftaran Syarikat.
c) Mengetepikan apa-apa rayuan yang berkaitan dengan prosiding mahkamah dalam mana-mana mahkamah sedemikian.
d) Bersetuju untuk tidak membuat tuntutan mengenai kesulitan lokasi perbicaraan, dan tidak mengisytiharkan bahawa lokasi perbicaraan tidak mempunyai bidang kuasa undang-undang terhadap Pelanggan.

7. Force Majeure

7.1. Syarikat mempunyai hak untuk menuntut keadaan force majeure jika ia mempunyai asas yang mencukupi untuk berbuat demikian. Keadaan force majeure termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
a) Apa-apa tindakan, peristiwa atau kejadian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mogok, rusuhan, persengketaan sivil, tindakan pengganas, peperangan, bencana alam, kemalangan, kebakaran, banjir, ribut, gangguan kuasa, gangguan dalam komunikasi, perisian, atau perkakas elektronik, pengendalian salah apa-apa jenis perkakas atau perisian, ketidakstabilan suapan sebut harga, gangguan dalam operasi atau ketidakstabilan pembekal kecairan, dll., yang, pada pendapat munasabah Syarikat, menyebabkan pentakstabilan pasaran bagi satu atau lebih aset (instrumen).
b) Penggantungan operasi, pembubaran, atau penutupan mana-mana pasaran, atau ketidakhadiran mana-mana kejadian yang Syarikat mendasarkan sebut harga, atau pengenalan sekatan atau syarat dagangan unik/tidak-standard dalam mana-mana pasaran, atau berkaitan dengan mana-mana kejadian sedemikian.
7.2. Sekiranya Syarikat telah menetapkan berlakunya keadaan force majeure, Syarikat mempunyai hak (tanpa prasangka kepada hak lain Syarikat) untuk mengambil mana-mana langkah berikut pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan bertulis terlebih dahulu:
a) Untuk membatalkan mana-mana atau semua dagangan Pelanggan, hasilnya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh force majeure.
b) Untuk menggantung atau meminda penggunaan salah satu atau semua peruntukan Perjanjian selagi kejadian force majeure menjadikannya mustahil bagi Syarikat untuk mematuhi peruntukan ini.
c) Untuk mengambil, atau sebaliknya, tidak mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan Syarikat, Pelanggan atau pelanggan lain, jika Syarikat, berdasarkan asas yang mencukupi, menganggapnya sesuai di bawah keadaan semasa.
d) Untuk meningkatkan masa pemprosesan bagi pesanan dan permintaan Pelanggan dalam Terminal Perdagangan sehingga 30 saat.
7.3. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran (pemenuhan tidak wajar) obligasi jika kejadian force majeure menganggu pemenuhan sedemikian.

8. Tanggungjawab Pihak-pihak

8.1. Tanggungjawab Pihak-pihak kepada Perjanjian ini ditentukan oleh terma-terma Perjanjian dan lampirannya.
8.2. Syarikat hanya bertanggungjawab terhadap kerugian nyata kepada Pelanggan yang disebabkan oleh kegagalan sengaja Syarikat untuk memenuhi obligasinya yang dinyatakan dalam Perjanjian. Syarikat bertanggungjawab terhadap tindakan pekerja, jabatan, dan ejen pembayarannya sebagaimana untuk tindakannya sendiri.
8.3. Pelanggan bertanggungjawab kepada Syarikat untuk kerosakan yang ditanggung oleh Syarikat disebabkan oleh kesalahan Pelanggan, termasuk:
a) Kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan Pelanggan untuk memberikan (atau pemberian lewat) apa-apa dokumen yang mesti diberikan kepada Syarikat dibawah Perjanjian dan lampirannya, dan untuk kerosakan kepada Syarikat disebabkan oleh apa-apa kesalahan pernyataan yang terkandung dalam dokumen yang diberikan oleh Pelanggan.
b) Kerosakan kepada Syarikat yang disebabkan oleh penyalahgunaan perkhidmatan Syarikat yang diberikan kepada Pelanggan, termasuk kerosakan (kerosakan-kerosakan) kepada Syarikat dengan menggunakan algoritma transaksi robot dan automatik dan/atau alat perisian khas serta alat, peranti, kaedah, dan teknik lain yang memudahkan atau menyumbang kepada pencabulan prinsip integriti, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi.
c) Kerosakan yang disebabkan oleh Pelanggan akibat tindakan yang diselaraskan dengan Pelanggan Syarikat lain dan/atau sekutu Pelanggan, yang bertujuan untuk menyebabkan kerugian kepada Syarikat. Untuk kerosakan lain kepada Syarikat oleh Pelanggan dengan menggunakan kaedah dan teknik lain yang tidak adil atau tidak jujur untuk membuat dagangan (melaksanakan transaksi) dengan Syarikat, termasuk penggunaan bonus. Dalam mana-mana kejadian, "sekutu Pelanggan" merujuk kepada mana-mana orang berikut berhubung dengan hubungan mereka dengan Pelanggan: orang yang berada dalam hubungan kekeluargaan pada mana-mana tahap, ahli keluarga, pasangan, atau hubungan lain, orang yang tinggal di alamat yang sama, orang yang menggunakan peranti yang sama, orang yang terlibat sebagai Pelanggan Syarikat dengan pasangan yang sama atau Pelanggan Syarikat, dan orang yang terlibat dalam apa-apa aktiviti kolektif dengan atau tanpa pembentukan entiti undang-undang. Syarikat mempunyai hak untuk memperluaskan senarai situasi atau atribut yang menjadi asas kepada Pelanggan dan pihak ketiga boleh diiktiraf sebagai sekutu.
d) Sekiranya terdapat bukti mencukupi yang menunjukkan bahawa Pelanggan cuba menggunakan perisian yang disediakan oleh Syarikat secara haram dan dana dipindahkan ke dalam Akaun Syarikat.
e) Kerosakan kepada Syarikat yang disebabkan oleh perolehan pendapatan daripada penggunaan ciri-ciri teknikal sistem kemas kini suapan sebut harga dalam Terminal Perdagangan, dan perolehan pendapatan daripada penggunaan ralat perisian dan kerentanan dalam Terminal Perdagangan.
f) Kerosakan kepada Syarikat yang disebabkan oleh penggunaan maklumat dalaman, sulit, atau lain-lain oleh Pelanggan yang Pelanggan telah diberikan apa-apa jenis kelebihan kerana membuat dagangan dengan Syarikat.
Syarikat mempunyai hak untuk memotong kerosakan yang disebut sebelum ini daripada akaun Pelanggan dan/atau akaun orang-orang lain (jika ia ditetapkan bahawa akaun-akaun ini milik Pelanggan (atau rakan subahat Pelanggan) dengan cara teknikal dan perkakas dan alatan lain Syarikat). Syarikat juga mempunyai hak untuk menyekat transaksi lanjut dalam Terminal Perdagangan dan kawasan peribadi kepada Pelanggan berhubung dengan sesiapa yang Syarikat mempunyai asas dan syak yang mencukupi untuk mengelaskan tindakannya (termasuk tindakan kolektif dengan Pelanggan lain) sebagai bertujuan untuk menyebabkan kerosakan kepada Syarikat, dan untuk memindahkan dana daripada akaun Pelanggan ke dalam akaun milik Syarikat.
8.4. Sekiranya Pelanggan melanggar Perjanjian, Syarikat mempunyai hak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk:
8.4.1. Menyemak jumlah obligasi kewangan Syarikat kepada Pelanggan dan meminda data (baki) Akaun Pelanggan.
8.4.2. Menggantung peruntukan perkhidmatan kepada Pelanggan dan menyekat akses ke Terminal Perdagangan. Sekiranya Syarikat menyekat akses Pelanggan ke Terminal Perdagangan, Pelanggan wajib mengambil semua langkah yang perlu dan munasabah untuk memulihkan sebab-sebab bagi sekatan akses ke Terminal Perdagangan itu. Sekiranya Pelanggan tidak mengambil apa-apa langkah atau tindakan untuk memulihkan sebab-sebab tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari, Syarikat mempunyai hak untuk memotong semua dana daripada akaun dagangan. Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk memulihkan semula semua dana yang dipotong ke dalam akaun dagangan Pelanggan jika Pelanggan memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menarik balik sekatan pada akaun dagangannya.
8.5. Sekiranya Pelanggan melanggar mana-mana terma Perjanjian dan bahagian pentingnya yang disenaraikan dalam Fasal 1.2., termasuk penolakan untuk menjalani semakan yang perlu dan memberikan maklumat yang perlu, Syarikat mempunyai hak untuk menolak Perjanjian, membatalkan mana-mana transaksi Pelanggan, menutup satu, beberapa, atau semua dagangan Pelanggan pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, dan berhenti memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan, dengan memulangkan atau tidak memulangkan dana kepada Pelanggan mengikut budi bicaranya. Apa-apa pencabulan terma yang disenaraikan dalam fasal ini menyebabkan Pelanggan kehilangan hak untuk meminta pembayaran atau bayaran balik daripada Syarikat.
8.5.1. Sekiranya Syarikat telah menolak Perjanjian dengan Pelanggan kerana pencabulan terma Perjanjian, Pelanggan tidak berhak membuka akaun baharu, termasuk dengan memasukkan data pihak ketiga semasa pendaftaran. Jika Syarikat mendedahkan pencabulan Pelanggan yang dinyatakan dalam fasal ini, akibat yang ditetapkan dalam Fasal 8.5. Perjanjian akan menyusul.
8.6. Syarikat tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan terhadap apa-apa kerosakan, kerugian, kehilangan keuntungan, peluang terlepas (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang disebabkan oleh turun naik pasaran), perbelanjaan, atau penjejasan yang ditanggung oleh Pelanggan kerana membuat dagangan menurut terma Perjanjian.
8.7. Syarikat tidak bertanggugjawab sekiranya berlaku percanggahan antara maklumat yang dipaparkan dalam Terminal Perdagangan Pelanggan dengan maklumat pada pelayan Syarikat dalam proses mentakrifkan keputusan kewangan dagangan Pelanggan. Untuk menyelesaikan percanggahan sedemikian, Syarikat akan melaraskan data dalam Terminal Perdagangan menurut maklumat yang tersedia pada pelayan Syarikat.
8.8. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan Pelanggan jika kerosakan sedemikian disebabkan oleh serangan penggodam, kemalangan dalam (kerosakan) rangkaian komputer, rangkaian komunikasi, talian kuasa, dan/atau sistem telekomunikasi, dll. yang digunakan secara langsung untuk bersetuju dengan syarat penting transaksi Pelanggan atau memastikan prosedur operasi Syarikat lain yang berlaku bukan atas kesalahan Syarikat.
8.9. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan teknikal dan/atau gangguan dalam operasi Terminal Perdagangan yang berlaku disebabkan oleh serangan penggodam, kemalangan dalam (kerosakan) rangkaian komputer, rangkaian komunikasi, talian kuasa, dan/atau sistem telekomunikasi, dll., dan untuk kerosakan Pelanggan yang disebabkan oleh kerosakan dan/atau gangguan sedemikian.
8.10. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap hasil transaksi yang Pelanggan pilih untuk buat berdasarkan bahan analitis yang disediakan oleh Syarikat dan/atau pihak ketiga. Pelanggan telah dimaklumkan bahawa transaksi yang dibuat menurut Perjanjian menanggung risiko tidak menerima pendapatan yang dijangkakan dan risiko kerugian sebahagian atau semua wang yang didepositkan dalam Akaun Pelanggannya. Pelanggan memperakui bahawa melainkan terdapat penipuan, pelanggaran obligasi secara sengaja, atau kecuaian melampau pada pihak Syarikat, Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, perbelanjaan, kos dan kerosakan Pelanggan yang disebabkan oleh maklumat tidak tepat yang diberikan kepada Pelanggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat tentang transaksi perdagangan Pelanggan. Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan atau menutup mana-mana transaksi Pelanggan di bawah syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian. Namun demikian, semua transaksi yang dilaksanakan oleh Pelanggan disebabkan oleh maklumat yang tidak tepat atau ralat kekal sah dan mesti dipenuhi oleh kedua-dua Pelanggan dan Syarikat.
8.11. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan sekiranya berlaku kecurian, kehilangan, atau pendedahan kata laluan Terminal Perdagangannya kepada pihak ketiga. Pelanggan bertanggungjawab penuh untuk melindungi kata laluannya dan mengawalnya daripada akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan.
8.12. Syarikat tidak menanggung liabilti terhadap kegagalan untuk melaksanakan (untuk melaksanakan dengan betul) obligasi di bawah Perjanjian jika pelaksanaan sedemikian telah dihalang oleh kejadian force majeure.
8.13. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan tak langsung, khas, arbitrari, atau punitif yang ditanggung oleh Pelanggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan yang dijangkakan, atau kehilangan pendapatan, walaupun jika Pelanggan telah dimaklumkan oleh Syarikat tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. Kerosakan bukan kewangan tidak diberikan pampasan.
8.14. Syarikat mempunyai hak untuk menganggap pelanggaran Pelanggan pada bila-bila masa, tanpa mengira masa pelanggaran berlaku, dan jika pelanggaran ditemui oleh Syarikat, untuk mengambil tindakan menurut dengan Perjanjian.

9. Tempoh dan Proses Penolakan Perjanjian

9.1. Perjanjian berkuat kuasa dari saat pengikatannya (pada masa pendaftaran Pelanggan pada laman web atau dalam Terminal Perdagangan Syarikat) dan sah bagi tempoh yang tidak dapat dipastikan.
9.2. Mana-mana Pihak boleh menolak Perjanjian secara sepihak.
9.2.1. Perjanjian dianggap telah ditolak atas inisiatif Syarikat pada tarikh yang dinyatakan dalam notis yang dihantar oleh Syarikat kepada Pelanggan.
9.2.2. Perjanjian dianggap telah ditolak atas inisiatif Pelanggan lima (5) hari perniagaan selepas Syarikat menerima notis bertulis Pelanggan yang mengandungi pernyataan penolakan Perjanjian, dengan syarat bahawa Pelanggan tidak mempunyai obligasi yang tidak ditunaikan yang dinyatakan dalam Perjanjian. Pelanggan mesti menghantar pemberitahuan penolakan ke alamat Syarikat yang dinyatakan dalam Fasal 1.1. Perjanjian, atau ke alamat e-mel [email protected].
9.3. Perjanjian dianggap telah ditamatkan berhubung dengan Pihak-pihak apabila obligasi bersama Pelanggan dan Syarikat mengenai transaksi yang dibuat terdahulu telah dilaksanakan dan semua hutang setiap Pihak telah dibayar.

10. Peruntukan-peruntukan Akhir

10.1. Pindaan dan tambahan kepada Perjanjian dan lampirannya dibuat oleh Syarikat secara sepihak. Semua pindaan dan tambahan yang dibuat oleh Syarikat dan tidak berkaitan dengan keadaan yang dinyatakan dalam Perjanjian berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan oleh Syarikat.
10.2. Pindaan dan tambahan yang dibuat oleh Syarikat kepada Perjanjian dan lampirannya disebabkan oleh pindaan kepada perundangan dan undang-undang yang mentadbir subjek ini serta peraturan dan kontrak sistem perdagangan yang digunakan oleh Syarikat untuk memenuhi obligasinya yang dinyatakan dalam Perjanjian berkuat kuasa secara serentak dengan pindaan kepada dokumen yang disebut sebelum ini.
10.3. Apabila pindaan dan tambahan yang dibuat oleh Syarikat berkuat kuasa, ia akan dikenakan secara sama kepada semua Pelanggan, termasuk orang yang mengikat Perjanjian sebelum tarikh kuat kuasa pindaan dan tambahan sedemikian.
10.4. Untuk memastikan bahawa Pelanggan yang mengikat Perjanjian menyedari semua pindaan dan tambahan kepada Perjanjian, Pelanggan hendaklah melayari laman web Syarikat atau platform perdagangan dengan sendiri atau dengan bantuan orang-orang yang diberi kuasa sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mencari maklumat tentang pindaan dan/atau tambahan.
10.5. Apabila memberikan data peribadinya kepada Syarikat dalam apa-apa bentuk dan dengan apa-apa cara (apabila menjalankan apa-apa tindakan pada laman web Syarikat melalui rakan niaga Syarikat, dll.), Pelanggan (orang sebenar) dengan itu memberikan persetujuannya kepada Syarikat dan rakan-rakan kongsinya terhadap pemprosesan dengan cara automatik dan terhadap pemprosesan dengan cara bukan automatik data peribadinya bagi tujuan pelaksanaan Perjanjian, pelaksanaan kempen pengiklanan, peruntukan pengiklanan, bahan maklumat, dan bahan pemasaran, serta maklumat tentang kempen dan acara yang dijalankan oleh Syarikat, dan bagi tujuan lain yang ditentukan oleh Syarikat, termasuk: pengumpulan, rakaman, pengaturan, penstrukturan, simpanan, adaptasi atau pemindaan, dapatan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan dengan pemindahan, penyebaran atau dalam apa cara sekalipun menyediakan, penjajaran atau kombinasi, sekatan, pemadaman atau penghapusan, pemprosesan rentas sempadan. Persetujuan diberikan untuk tempoh selama 75 tahun (atau sehingga tamat tempoh bagi tempoh pengekalan data yang berkaitan atau dokumen yang mengandungi data sedemikian yang ditentukan menurut perundangan semasa tempat perniagaan utama Syarikat). Persetujuan akan ditarik balik menurut undang-undang dengan menghubungi Syarikat di alamat berdaftarnya. Maklumat hubungan tersedia pada laman web Syarikat. Syarikat menjamin kerahsiaan data peribadi yang diberikan oleh Pelanggan, kecuali keadaan yang ditetapkan oleh mana-mana perundangan yang berkenaan dan keadaan force majeure.
10.6. Pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan maklumat yang telah disediakan kepada Pelanggan sama ada secara lisan atau secara bertulis oleh Syarikat atau pihak ketiga dan akses yang diberikan kepadanya sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang dinyatakan dalam Perjanjian hanya untuk transaksi yang dinyatakan dalam Perjanjian. Pelanggan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan, mengubah, atau menambah maklumat yang disebut sebelum ini, atau menyimpannya dalam arkib yang berasingan. Dalam mana-mana kejadian, skop kuasa yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan maklumat yang disiarkan oleh pihak ketiga tidak boleh melebihi skop kuasa yang diperoleh oleh Syarikat daripada pihak ketiga. Syarikat tidak menjamin bahawa maklumat yang disiarkan oleh pihak ketiga boleh dipercayai, tepat, berkaitan, atau akan disediakan pada dasar berterusan tanpa apa-apa gangguan. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap hasil transaksi (kerugian, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kerosakan reputasi, dll.) yang dilaksanakan oleh Pelanggan berdasarkan maklumat yang telah disampaikan kepada Pelanggan sama ada secara lisan atau secara bertulis oleh Syarikat atau pihak ketiga.
10.7. Syarikat boleh memindahkan hak dan obligasinya yang dinyatakan dalam Perjanjian dan lampirannya secara sepenuhnya atau sebahagiannya kepada pihak ketiga jika pihak sedemikian beraku janji untuk memenuhi terma Perjanjian. Pemindahan hak dan obligasi ini tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan oleh Syarikat dan dianggap dilakukan pada masa maklumat itu diterbitkan pada laman web Syarikat.
10.8. Pelanggan tidak berhak menyerahkan haknya sendiri, memindahkan obligasinya sendiri atau melepaskan hak atau obligasi yang dinyatakan dalam Perjanjian dengan apa-apa cara lain tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Jika syarat ini dilanggar, apa-apa penyerahan hak, pelepasan, atau pemindahan sedemikian akan dianggap tidak sah.
10.9. Syarikat, rakan kongsinya, atau mana-mana ahli gabungan lain boleh mempunyai laba material, hubungan undang-undang, atau persetujuan berhubung dengan mana-mana transaksi pada platform perdagangan atau dalam Kawasan Peribadi, atau laba material, hubungan undang-undang, atau persetujuan yang bercanggah dengan kepentingan Pelanggan. Sebagai contoh, Syarikat boleh:
a) Bertindak sebagai rakan niaga dalam mana-mana transaksi perdagangan berkaitan mana-mana aset.
b) Mencadangkan rakan kongsi lain Syarikat sebagai rakan niaga untuk transaksi perdagangan.
c) Memberikan cadangan dan menyediakan perkhidmatan kepada rakan kongsinya atau pelanggan lain Syarikat berhubung dengan transaksi perdagangan yang mereka mempunyai kepentingan, walaupun ini bercanggah dengan kepentingan Pelanggan.
10.10. Pelanggan bersetuju dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk bertindak berkenaan dengan Pelanggan dan untuk Pelanggan sebagaimana yang Syarikat rasa wajar, walaupun terdapat potensi konflik kepentingan atau kewujudan sedikit kepentingan material berhubung dengan mana-mana transaksi dalam Terminal Perdagangan atau dalam kawasan peribadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu daripada Pelanggan. Kewujudan konflik kepentingan atau laba material berhubung dengan mana-mana transaksi dalam Terminal Perdagangan atau dalam kawasan peribadi mesti tidak boleh menjejaskan penyediaan perkhidmatan kepada Pelanggan oleh pekerja Syarikat. Syarikat mempunyai hak untuk bertindak bagi pihak Pelanggan sekali-sekala dengan pihak yang Syarikat atau mana-mana pihak berkaitannya mempunyai perjanjian untuk menerima barangan atau perkhidmatan. Syarikat menjamin bahawa perjanjian ini dibuat sejauh mungkin demi manfaat Pelanggan, sebagai contoh, perjanjian sedemikian memungkinkan akses maklumat dan perkhidmatan lain yang mungkin sebaliknya tidak boleh diakses.
10.11. Sekiranya mahkamah bidang kuasa yang wajar mengisytiharkan mana-mana peruntukan Perjanjian (atau mana-mana bahagian daripada mana-mana peruntukan) batal dan tidak sah, peruntukan sedemikian akan dianggap sebagai bahagian berasingan Perjanjian, dan baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.
10.12. Syarikat mempunyai hak untuk menggantung peruntukan perkhidmatan kepada Pelanggan pada bila-bila masa (notis terlebih dahulu kepada Pelanggan tidak diperlukan).
10.13. Dalam situasi yang tidak diperikan dalam Perjanjian, Syarikat akan bertindak mengikut amalan perniagaan yang diterima berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan.
10.14. Syarikat mempunyai hak untuk menyediakan dan menggunakan teks Perjanjian dan lampirannya dalam bahasa selain daripada Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat percanggahan antara teks Perjanjian dan lampirannya dalam bahasa Inggeris dengan teks sepadan dalam bahasa lain, teks dalam bahasa Inggeris akan diguna pakai. Teks Perjanjian yang diterbitkan pada laman web Syarikat mengatasi teks Perjanjian yang diterbitkan di tempat lain.

11. Senarai Negara yang Syarikat Tidak Beroperasi

11.1. Syarikat tidak beroperasi atau menyediakan perkhidmatan kepada individu yang berkaitan dengan negara-negara berikut dan (atau) wilayah tanggungan, sekutu atau gabungan mereka: Gibraltar, Pulau Man, Guernsey, Jersey, Australia, Kanada, Amerika Syarikat, Jepun, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Liechtenstein, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Itali, Israel, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, Switzerland, Sweden, Republik Islam Iran, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Republik Mauritius, Persekutuan Puerto Rico, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Rakyat Demokratik Korea, Republik Vanuatu, Saint Vincent dan Grenadines, Republik Serbia, Persekutuan Rusia, Republik Belarus, Republik Rakyat China serta wilayah tanggungan, berkaitan dan (atau) bersekutu dengan Negara-negara yang disebutkan di atas.
11.2. Tambahan pula, orang yang berkaitan dengan negara-negara (wilayah) yang disebut sebelum ini ditakrifkan sebagai orang yang:
11.2.1. Mempunyai kewarganegaraan/permit kediaman tetap/dokumen lain yang sama dari negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.2. Menetap/merupakan penduduk/mempunyai alamat surat-menyurat atau kediaman di negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.3. Telah lahir di negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.4. Mempunyai alamat IP atau nombor telefon (kod kawasan) yang berkaitan dengan negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.5. Mempunyai hubungan lain dengan negara yang Syarikat tidak beroperasi yang ditakrifkan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya yang munasabah.
11.3. Jika didapati bahawa Syarikat menyediakan perkhidmatan kepada orang yang berkaitan dengan negara yang Syarikat tidak beroperasi, Syarikat boleh menggunakan akibat yang disenaraikan dalam Fasal 8.5. Perjanjian.