Peraturan Transaksi Bukan Perdagangan dan Dasar KYC/AML

Tarikh berkuat kuasa
01.02.2017
Dikemas kini
04.04.2019

1. Peruntukan Umum

1.1. Dasar ini ("Dasar") telah dibangunkan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan cadangan FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan Mengenai Pengubahan Wang Haram/Financial Action Task Force on Money Laundering) yang bertujuan untuk memerangi penyalahgunaan kewangan, untuk mengenal pasti dan mencegah pelanggaran undang-undang dan untuk mematuhi perundangan berkenaan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta untuk menetapkan prosedur untuk membuat deposit, pengeluaran dan transaksi bukan perdagangan yang lain pada akaun Pelanggan. Dasar ini meliputi Syarikat dan semua rakan kongsi Syarikat, termasuk ejen pembayaran dan Pelanggan Syarikat.
1.2. Pelanggan menjamin asal sah, pemilikan sah dan hak untuk menggunakan atau menguruskan dana yang dipindahkan ke dalam akaun Syarikat.
1.3. Pelanggan memikul kewajipan berikut:
1.3.1. Mematuhi norma undang-undang, termasuk antarabangsa, yang bertujuan untuk memerangi perdagangan haram, penipuan kewangan dan pengubahan wang haram.
1.3.2. Mengelak daripada terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti kewangan haram dan apa-apa transaksi lain yang menyalahi undang-undang.
1.3.3. Mengelak daripada terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penipuan kewangan dan tindakan lain yang bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan norma undang-undang.
1.3.4. Mengelakkan aktiviti yang secara praktikalnya menggunakan perkhidmatan Syarikat dalam apa-apa tindakan yang boleh secara langsung atau tidak langsung memudaratkan usaha memerangi pengubahan wang haram.
1.4. Syarikat berhak menyiasat sifat transaksi bukan perdagangan yang mencurigakan yang dinyatakan dalam bahagian 2 Dasar ini dan menangguhkan transaksi tersebut sehingga sebab-sebab kejadiannya telah dipastikan dan penyiasatan telah berakhir pada bila-bila masa.
1.5. Semasa penyiasatan, menurut bahagian ini dalam Dasar, Syarikat berhak meminta Pelanggan menyediakan dokumen pengenalan diri (pasport, kad pengenalan, lesen memandu dll.), dokumen yang mengesahkan tempat tinggal, dokumen pembayaran dan dokumen lain serta kad bank yang mengesahkan pemilikan dan asal dana yang sah, dokumen yang mengesahkan kedudukan kewangan Pelanggan dan dokumen lain yang dikehendaki oleh Syarikat disebabkan oleh peraturan dan undang-undang berkenaan, termasuk peraturan dan undang-undang antarabangsa.
1.6. Sekiranya apa-apa operasi bukan perdagangan yang mencurigakan telah dikesan, Syarikat mempunyai hak dengan serta-merta dan secara sepihak untuk:
Menolak untuk melaksanakan operasi bagi pihak Pelanggan
Mengehadkan pengeluaran dana daripada akaun Pelanggan melalui apa-apa cara, mengikut budi bicara Syarikat
Memulangkan dana yang dikreditkan sebelum ini daripada akaun Pelanggan ke dalam sumber deposit dibuat
Menutup akaun Pelanggan dan menolak untuk terus menjalankan perkhidmatan
Mendebitkan daripada Akaun Pelanggan semua komisen dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan transaksi bukan perdagangan yang mencurigakan
Memotong hingga 20% (Dua puluh peratus) daripada mana-mana jumlah pengeluaran, termasuk komisen daripada bank Syarikat dan (atau) bank Pelanggan dan (atau) PSP
Menutup kedudukan terbuka (Dagangan) Pelanggan dan mendokumenkan hasil kewangan
Mendebitkan daripada akaun Pelanggan Bonus yang diberikan kepadanya
Menyekat apa-apa transaksi pada terminal perdagangan
Menamatkan Perjanjian dengan Pelanggan
Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan memadai oleh Syarikat untuk mematuhi Peraturan ini dan peraturan serta undang-undang sah yang berkenaan.
Senarai ini adalah tidak lengkap dan boleh dikembangkan mengikut budi bicara Syarikat.
1.7. Keengganan untuk melakukan transaksi bukan perdagangan yang mencurigakan dan penamatan Perjanjian dengan Pelanggan berhubung dengan pengenalpastian Syarikat terhadap transaksi bukan perdagangan yang mencurigakan tidak akan dianggap sebagai alasan untuk liabiliti sivil Syarikat kerana melanggar Perjanjian.
1.8. Syarikat berhak menutup akaun Pelanggan jika Pelanggan tidak mempunyai apa-apa transaksi dalam akaun Pelanggan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak ada dana di dalam akaun tersebut.
1.9. Peraturan ini adalah terbuka dan merupakan bahagian penting Perjanjian antara Syarikat dengan Pelanggan. Kandungan Dasar ini didedahkan tanpa batasan atas permintaan mana-mana pihak yang berkenaan. Pada masa yang sama, Syarikat tidak akan memberitahu Pelanggan dan individu lain mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pembenaran (pengubahan wang haram) hasil daripada jenayah, pembiayaan keganasan dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang berkenaan dan Peraturan ini.
1.10. Sekiranya terdapat ketidakpatuhan terhadap peruntukan tertentu dalam Peraturan ini dengan peruntukan tertentu dalam Perjanjian dan bahagian-bahagian pentingnya dari segi operasi bukan perdagangan, peruntukan dalam Peraturan ini akan diguna pakai melainkan jika terjadi sebaliknya mengikut inti pati kewajipan. Keadaan ini tidak mengakibatkan ketaksahan peruntukan lain dokumen-dokumen tersebut.

2. Kriteria pengesanan dan sifat-sifat transaksi bukan perdagangan yang mencurigakan

2.1. Syarikat mungkin menganggap sesuatu operasi bukan perdagangan sebagai mencurigakan jika:
Terdapat penyalahgunaan terhadap pindahan (deposit ke dalam akaun Pelanggan, pengeluaran daripada akaun Pelanggan) tanpa niat untuk melakukan transaksi perdagangan atau apabila jumlah transaksi perdagangan yang rendah/kecil ditemui.
Sifat transaksi yang luar biasa yang jelas tidak munasabah dari segi ekonomi atau jelas tidak mempunyai tujuan yang sah ditemui.
Keadaan yang mencadangkan bahawa transaksi dilakukan untuk tujuan pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan ditemui.
Pelanggan tidak memberikan maklumat pengenalan yang dinyatakan oleh Syarikat, memberikan maklumat yang tidak tepat dan/atau tidak boleh dicapai melalui alamat dan nombor telefon yang ditunjukkannya.
Pelanggan tidak memberikan maklumat pengenalan untuk benefisiari, iaitu orang yang menerima kepentingan atas tindakan Pelanggan (khususnya, berdasarkan perjanjian agensi, kontrak penyerahan hak, komisen dan pengurusan fidusiari kerana melakukan transaksi bukan perdagangan).
Dokumen palsu atau tidak sah serta dokumen berkualiti substandard (hitam dan putih, tidak boleh dibaca) telah diberikan.
Pelanggan tidak memberikan maklumat pengenalan untuk pemilik benefisial Pelanggan atas permintaan Syarikat.
Pelanggan tidak memberikan maklumat yang diminta oleh Syarikat, termasuk yang berkenaan dengan kedudukan kewangan Pelanggan.
Pelanggan disenaraikan dalam senarai dikehendaki antarabangsa dan (atau) yang lain atau data tentang Pelanggan dan (atau) sumber pembayaran Pelanggan yang diterima oleh Syarikat menerusi proses pengesahan menunjukkan bahawa Pelanggan tidak memiliki sumber wang secara sah atau sumber wang digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.
Pelanggan melakukan transaksi bukan perdagangan yang tidak berniat baik atau mengikut cara yang kasar.
Pelanggan disenaraikan dalam senarai dikehendaki antarabangsa dan (atau) yang lain atau data tentang Pelanggan dan (atau) sumber pembayaran Pelanggan yang diterima oleh Syarikat menerusi proses pengesahan menunjukkan bahawa Pelanggan tidak memiliki sumber wang secara sah atau sumber wang digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.
2.2. Kriteria untuk pengenalpastian dan sifat-sifat transaksi mencurigakan yang dinyatakan dalam bahagian Dasar ini adalah tidak lengkap. Syarikat boleh menganggap transaksi bukan perdagangan sebagai mencurigakan berdasarkan analisis sifat transaksi, komponen transaksi, keadaan atendan dan interaksi dengan Pelanggan atau wakilnya, walaupun tanpa kriteria dan sifat formal yang dijelaskan dalam bahagian Peraturan ini.
2.3. Sekiranya transaksi bukan perdagangan yang mencurigakan ditemui, Syarikat akan membuat keputusan sendiri tentang tindakan selanjutnya berhubung dengan Pelanggan, Akaunnya dan transaksi perdagangan dan bukan perdagangannya.

3. Pembayaran dan peruntukan umum berkenaan transaksi bukan perdagangan

3.1. Pelanggan boleh memindahkan dana ke dalam Akaun Pelanggan pada bila-bila masa dalam apa-apa mata wang yang diterima oleh Syarikat di negara transaksi bukan perdagangan Pelanggan. Dana Pelanggan disimpan dalam akaun Syarikat, termasuk akaun berasingan yang dibuka atas nama Syarikat untuk menyimpan dana Pelanggan secara berasingan daripada dana Syarikat. Semua maklumat pembayaran dan pindahan pembayaran dilakukan oleh Syarikat melalui saluran komunikasi yang disulitkan selaras dengan piawaian industri demi keselamatan pembayaran dan menurut keperluan sistem pembayaran antarabangsa. Menurut saranan Majlis Piawaian Keselamatan Industri Kad Pembayaran, penyulitan pada tahap pemindahan digunakan untuk melindungi data Pelanggan - TLS 1.3 dan pada tahap aplikasi - algoritma AES.
3.2. Transaksi untuk mengkredit dan mengeluarkan dana ke dalam/daripada Akaun Pelanggan ditadbir oleh Peraturan ini.
3.3. Pelanggan bertanggungjawab terhadap kebenaran pembayaran yang dibuat olehnya. Sekiranya butiran bank Syarikat berubah, Pelanggan bertanggungjawab terhadap pembayaran yang dibuat berdasarkan butiran lapuk sebaik sahaja maklumat baharu disiarkan pada terminal perdagangan.
3.4. Setiap transaksi bukan perdagangan Pelanggan disahkan oleh rekod pada terminal perdagangan di bahagian yang sepadan. Pelanggan mesti memantau sendiri ketepatan dan kebenaran maklumat mengenai transaksi bukan perdagangan dan jumlah baki akaun serta memantau ketepatan dan kebenaran maklumat lain di bahagian yang berkaitan dalam terminal perdagangan. Sekiranya Pelanggan menemui kesalahan dalam rekod mengenai transaksi bukan perdagangannya, sama ada berkaitan dengan baki akaun atau maklumat lain, Pelanggan bertanggungjawab untuk memaklumkan Syarikat dengan secepat mungkin, menggunakan maklumat hubungan pada laman web Syarikat. Pelanggan juga berhak membuat tuntutan menurut keperluan Perjanjian.
3.5. Sekiranya Pelanggan Syarikat tidak mempunyai transaksi pada terminal Perdagangan selama 6 bulan yang menyebabkan perubahan dalam Baki Akaun Pelanggan, Syarikat berhak mengenakan yuran langganan (komisen) untuk menyediakan akses kepada terminal Perdagangan. Amaun dan prosedur untuk mendebitkan yuran langganan ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya.

4. Pengkreditan Dana ke dalam akaun Pelanggan

4.1. Pelanggan boleh menerima perkhidmatan Syarikat hanya dengan menggunakan dana dalam akaun Pelanggan, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Akaun Pelanggan boleh diisi semula dengan memindahkan dana ke dalam akaun Syarikat atau ke dalam akaun ejen pembayaran sah Syarikat. Syarikat boleh menyiarkan senarai ejen pembayaran sah dan butiran bank mereka pada terminal perdagangan.
4.2. Pindahan dana Pelanggan ke dalam akaun Syarikat mesti mematuhi syarat-syarat dan mengambil kira sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang berkenaan serta akta undang-undang lain di negara bidang kuasa pindahan tersebut dibuat.
4.3. Syarikat hendaklah mengkreditkan ke dalam Akaun Pelanggan jumlah yang diterima oleh Syarikat tertakluk pada pematuhan Pelanggan terhadap peruntukan Peraturan ini.
4.4. Dana dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan dalam mata wang akaun Pelanggan, tanpa mengira mata wang yang digunakan semasa pemindahan dibuat. Sekiranya mata wang pindahan berbeza daripada mata wang akaun Pelanggan, jumlah pindahan ditukar menjadi mata wang akaun Pelanggan mengikut kadar pertukaran pada masa pembayaran diterima dalam akaun Syarikat. Syarikat menetapkan kadar pertukaran. Dalam kes yang dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan pembayaran, dana boleh dikeluarkan daripada akaun luaran Pelanggan dalam mata wang selain mata wang akaun luaran Pelanggan.
4.5. Mata wang pindahan yang diterima Syarikat ke dalam akaun Pelanggan, bergantung pada mata wang akaun Pelanggan dan kaedah kredit, dinyatakan pada terminal Perdagangan.
4.6. Syarikat berhak mengenakan sekatan pada jumlah minimum dan maksimum dana, dibezakan bergantung pada kaedah pemindahan dan mata wang pindahan.
4.7. Pengkreditan dana ke dalam akaun Pelanggan yang tidak berkaitan secara langsung dengan pembayaran pampasan berlaku dalam kes berikut:
a) Sekiranya jumlah yang dipindahkan oleh Pelanggan diterima dalam akaun Syarikat.
b) Sekiranya wang yang sebelum ini dipindahkan kepada Pelanggan dikembalikan ke dalam akaun Syarikat jika pelanggan tidak dapat dihubungi untuk menyelesaikan masalah dan menghantar semula dana dengan segera.
4.8. Dana dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan dalam masa 1 (satu) hari perniagaan mengikuti hari yang dana diterima dalam akaun Syarikat.
4.9. Sekiranya dana yang dihantar oleh Pelanggan tidak dipindahkan ke dalam akaun Pelanggan dalam masa 5 (lima) hari perniagaan, Pelanggan berhak meminta Syarikat menyiasat pemindahan tersebut. Untuk menyiasat pemindahan, Pelanggan mesti mengeluarkan permintaan selaras dengan Perjanjian dan menyediakan dokumen yang mengesahkan pindahan dana kepada Syarikat.

5. Cara membuat deposit ke dalam akaun Pelanggan

5.1. Pindahan bank.
5.1.1. Pelanggan boleh membuat deposit dengan pindahan bank pada bila-bila masa sekiranya, semasa pemindahan, Syarikat berfungsi dengan kaedah deposit tersebut.
5.1.2. Pelanggan boleh menggunakan kaedah pemindahan wang ini hanya setelah memberikan senarai dokumen yang ditentukan oleh Syarikat secara sepihak mengikut budi bicaranya.
5.1.3. Pelanggan boleh membuat pindahan bank ke dalam akaun bank Syarikat yang dinyatakan pada papan pemuka hanya daripada akaun bank peribadinya atau membuat pembayaran hanya atas namanya sendiri tanpa membuka akaun bank. Syarikat berhak menolak pindahan dana yang diterima dalam akaun Syarikat sekiranya pindahan yang dibuat telah melanggar terma fasal 1.4.6. Perjanjian atau Peraturan ini. Pada masa yang sama, sekiranya pelanggaran sedemikian dikesan, Syarikat berhak menamatkan Perjanjian secara sepihak dan menolak perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan.
5.1.4. Sebelum membuat pindahan bank, Pelanggan mesti mengesahkan butiran bank Syarikat dan tujuan pembayaran pada papan pemuka. Sekiranya Pelanggan tidak dapat membuat pindahan untuk tujuan pembayaran yang dinyatakan, Pelanggan mesti menghubungi Syarikat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara individu.
5.1.5. Syarikat berhak menolak pindahan dana yang diterima dalam akaun bank Syarikat dengan tujuan pembayaran yang berbeza daripada tujuan yang dinyatakan pada papan pemuka dan sekiranya pindahan tersebut telah dibuat atas nama pihak ketiga. Dalam kes ini, Syarikat menghantar kembali dana ke dalam akaun bank daripada sumber ia dipindahkan. Semua perbelanjaan yang berkaitan dengan pindahan ini akan dibayar oleh Pelanggan.
5.1.6. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap masa yang mungkin diambil untuk pindahan bank.
5.2. Pindahan elektronik.
5.2.1. Pelanggan boleh membuat deposit dengan pindahan elektronik pada bila-bila masa sekiranya, semasa pemindahan, Syarikat berfungsi dengan kaedah deposit tersebut.
5.2.2. Pelanggan boleh membuat pindahan elektronik ke dalam akaun Syarikat hanya daripada e-dompet peribadinya. Syarikat berhak menolak pindahan dana yang diterima dalam akaun Syarikat sekiranya pindahan yang dibuat telah melanggar terma Perjanjian atau Peraturan ini. Syarikat juga berhak menamatkan Perjanjian secara sepihak dan menolak perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan sekiranya pelanggaran sedemikian dikesan.
5.2.3. Sebelum membuat pindahan elektronik, Pelanggan mesti mengesahkan butiran akaun Syarikat.
5.2.4. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap masa yang mungkin diambil untuk pindahan elektronik dan untuk keadaan yang mengakibatkan kegagalan teknikal dalam pemindahan sekiranya ia bukan kesalahan Syarikat, tetapi kesalahan sistem pembayaran elektronik.
5.3. Pindahan daripada kad bank melalui pusat pemprosesan.
5.3.1. Pelanggan boleh membuat deposit dengan pindahan bank melalui pusat pemprosesan pada bila-bila masa sekiranya, semasa pemindahan, Syarikat berfungsi dengan kaedah deposit tersebut.
5.3.2. Pelanggan boleh membuat pindahan daripada kad bank sistem pembayaran antarabangsa, yang jenisnya dinyatakan pada papan pemuka.
5.3.3. Pelanggan boleh membuat pindahan daripada kad bank yang didaftarkan hanya atas namanya. Syarikat berhak menolak pindahan dana yang diterima dalam akaun Syarikat sekiranya pindahan yang dibuat telah melanggar terma Perjanjian atau Peraturan ini. Syarikat juga berhak menamatkan Perjanjian secara sepihak dan menolak perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan sekiranya pelanggaran sedemikian dikesan.
5.3.4. Syarikat berhak menolak pindahan dana yang diterima dalam akaun Syarikat di pusat pemprosesan sekiranya pindahan tersebut telah dibuat atas nama pihak ketiga. Dalam kes ini, Syarikat akan menghantar kembali dana ke dalam akaun bank daripada sumber ia dipindahkan. Semua perbelanjaan yang berkaitan dengan pindahan ini akan dibayar oleh Pelanggan.
5.3.5. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap masa yang mungkin diambil untuk pindahan dan untuk keadaan yang mengakibatkan kegagalan teknikal dalam pemindahan sekiranya ia bukan kesalahan Syarikat, tetapi kesalahan pusat pemprosesan atau sistem pembayaran antarabangsa.

6. Pengeluaran dana daripada akaun Pelanggan

6.1. Pelanggan boleh pada bila-bila masa mengurus semua atau sebahagian dana dalam akaunnya dengan menghantar permintaan pengeluaran kepada Syarikat yang mengandungi arahan Pelanggan untuk mengeluarkan dana daripada akaun Pelanggan tertakluk pada syarat-syarat berikut:
a) Syarikat akan melaksanakan pesanan pada akaun perdagangan Pelanggan hanya dalam lingkungan baki akaun Pelanggan pada masa pesanan itu dilaksanakan. Sekiranya jumlah yang dikeluarkan oleh Pelanggan (termasuk komisen dan kos lain yang ditetapkan oleh Dasar ini untuk pembayaran) melebihi jumlah baki akaun Pelanggan, Syarikat berhak menolak pesanan tersebut.
b) Arahan Pelanggan untuk mengeluarkan dana daripada akaun Pelanggan mesti mematuhi syarat-syarat dan mempertimbangkan sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang berkenaan dan akta undang-undang lain di negara bidang kuasa pindahan tersebut dibuat.
c) Arahan Pelanggan untuk mengeluarkan dana daripada akaun Pelanggan mesti mematuhi syarat-syarat dan mempertimbangkan sekatan yang ditetapkan oleh Peraturan ini dan dokumen Syarikat yang lain.
d) Dana dikeluarkan daripada akaun Pelanggan kepada instrumen pembayaran yang sama daripada tempat deposit dibuat oleh Pelanggan sebelum ini dan Syarikat boleh mengehadkan jumlah pengeluaran kepada instrumen pembayaran sehingga jumlah deposit ke dalam akaun Pelanggan daripada instrumen pembayaran tersebut. Syarikat boleh mengikut budi bicaranya menetapkan pengecualian terhadap peraturan ini dan mengeluarkan dana Pelanggan kepada instrumen pembayaran lain; Syarikat berhak pada bila-bila masa meminta maklumat pembayaran instrumen pembayaran lain daripada Pelanggan dan Pelanggan mesti memberitahu Syarikat mengenai butiran pembayaran yang diminta.
6.2. Permintaan pengeluaran melalui pindahan dana ke dalam akaun luaran Pelanggan boleh dilaksanakan oleh ejen yang dibenarkan oleh Syarikat.
6.3. Pelanggan hendaklah menyediakan permintaan pengeluaran dalam mata wang Akaun. Sekiranya mata wang Akaun berbeza daripada mata wang pindahan, Syarikat hendaklah menukar jumlah pindahan kepada mata wang pindahan mengikut kadar pertukaran yang ditetapkan oleh Syarikat semasa akaun Pelanggan didebitkan.
6.4. Mata wang yang dibuat pindahan oleh Syarikat ke dalam akaun luaran Pelanggan mungkin dinyatakan pada papan pemuka Pelanggan, bergantung pada mata wang akaun Pelanggan dan kaedah debit.
6.5. Syarikat menetapkan kadar penukaran, jumlah komisen dan kos lain bagi setiap kaedah mendebitkan dana serta boleh mengubahnya pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya. Kadar pertukaran mungkin berbeza daripada kadar pertukaran mata wang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa rasmi mana-mana kerajaan dan daripada tahap pasaran semasa kadar pertukaran mata wang masing-masing. Dalam kes yang dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan pembayaran, dana boleh dikreditkan ke dalam akaun luaran Pelanggan dalam mata wang selain mata wang akaun luaran Pelanggan.
6.6. Syarikat berhak mengenakan sekatan pada jumlah minimum dan maksimum dana yang boleh dikeluarkan, dibezakan bergantung pada kaedah pendebitan. Sekatan ini dipaparkan pada Papan Pemuka Pelanggan apabila Pelanggan menyerahkan permintaan pengeluaran.
6.7. Pesanan dianggap telah diterima oleh Syarikat jika dibuat melalui papan pemuka Pelanggan. Pesanan yang diserahkan atau dihantar dengan cara lain kecuali kaedah yang ditentukan dalam perenggan ini tidak akan diterima oleh Syarikat untuk pelaksanaan.
6.8. Keputusan untuk mengeluarkan dana daripada Akaun Pelanggan dibuat oleh Syarikat dalam masa 5 (lima) hari bekerja, kecuali untuk kes-kes berikut:
Operasi tertakluk pada transaksi mencurigakan yang dijelaskan dalam Peraturan ini.
Berlakunya kegagalan teknikal atau keadaan lain yang menghalang keputusan segera Syarikat.
6.9. Sekiranya dana yang dihantar oleh Syarikat menurut permintaan pengeluaran tidak dipindahkan ke dalam akaun luaran Pelanggan dalam masa 5 (lima) hari perniagaan selepas tarikh keputusan di bawah fasal 6.8. Peraturan ini, Pelanggan berhak memohon kepada syarikat untuk meminta penyiasatan terhadap pindahan tersebut.
6.10. Sekiranya permintaan Pengeluaran dibuat dengan kesalahan dalam butiran akaun, yang menyebabkan dana tersebut tidak dikreditkan ke dalam akaun luaran Pelanggan, kos komisen untuk menyelesaikan situasi tersebut akan dibayar oleh Pelanggan.
6.11. Keuntungan Pelanggan yang melebihi jumlah dana yang disimpan oleh Pelanggan boleh dipindahkan ke dalam akaun Luaran Pelanggan hanya dalam aturan yang dipersetujui antara Syarikat dengan Pelanggan.
6.12. Sekiranya Pelanggan mengisi semula Akaun Pelanggan dengan cara tertentu dan prosedur pengeluaran dana berbeza daripada prosedur yang ditetapkan oleh fasal 6.8 Peraturan ini, Syarikat berhak mengeluarkan jumlah yang dikreditkan sebelum ini oleh Pelanggan dengan cara yang sama mengikut terma yang ditentukan secara sepihak oleh Syarikat.

7. Cara mengeluarkan dana daripada Akaun Pelanggan

7.1. Pindahan bank.
7.1.1. Pelanggan boleh menghantar permintaan pengeluaran melalui papan pemuka dan menerima dana melalui pindahan bank pada bila-bila masa, jika Syarikat berfungsi dengan kaedah pindahan dana tersebut.
7.1.2. Pelanggan boleh menghantar permintaan pengeluaran ke dalam akaun bank yang dibuka atas namanya sahaja. Syarikat berhak menolak pengeluaran dana Pelanggan jika permintaan yang diserahkan telah melanggar terma Perjanjian dan Peraturan ini. Syarikat juga berhak menamatkan Perjanjian secara sepihak dan menolak perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan sekiranya pelanggaran sedemikian dikesan.
7.1.3. Syarikat mesti menghantar dana ke dalam akaun bank Pelanggan menurut maklumat bank yang dinyatakan dalam permintaan Pengeluaran, jika syarat fasal 7.1.2 Peraturan ini dipenuhi. Dengan itu, Syarikat menganggap bahawa akaun tersebut adalah milik Pelanggan.
7.1.4. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap masa yang mungkin diambil untuk pindahan bank.
7.2. Pindahan elektronik.
7.2.1. Pelanggan boleh menghantar permintaan pengeluaran melalui Papan Pemuka dan menerima dana melalui pindahan elektronik pada bila-bila masa, sekiranya semasa penyerahan permintaan, Syarikat berfungsi dengan kaedah pindahan dana tersebut.
7.2.2. Pelanggan boleh menyerahkan permintaan pengeluaran hanya ke dalam akaun elektronik peribadinya. Syarikat berhak menolak pengeluaran dana Pelanggan jika permintaan yang diserahkan telah melanggar terma Perjanjian dan Peraturan ini. Syarikat juga berhak menamatkan Perjanjian secara sepihak dan menolak perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan sekiranya pelanggaran sedemikian dikesan. Pada masa yang sama, Syarikat menganggap bahawa akaun elektronik adalah milik Pelanggan.
7.2.3. Syarikat mesti menghantar dana ke dalam akaun bank Pelanggan menurut maklumat elektronik yang dinyatakan dalam permintaan pengeluaran, jika syarat fasal 7.2.2 Peraturan ini dipenuhi.
7.2.4. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap masa yang mungkin diambil untuk pindahan elektronik dan untuk keadaan yang mengakibatkan kegagalan teknikal dalam pemindahan tersebut yang bukan kesalahan Syarikat.
7.3. Pindahan ke dalam kad bank melalui pusat pemprosesan.
7.3.1. Pelanggan boleh menghantar permintaan pengeluaran melalui papan pemuka dan menerima dana dengan pindahan ke dalam kad Banknya melalui pusat Pemprosesan pada bila-bila masa, sekiranya semasa pemindahan, Syarikat berfungsi dengan kaedah pindahan dana tersebut.
7.3.2. Pelanggan boleh menghantar permintaan pengeluaran dana hanya ke dalam kad Bank sistem pembayaran antarabangsa, yang dinyatakan pada Papan Pemuka.
7.3.3. Pelanggan boleh menghantar permintaan pengeluaran ke dalam kad Bank yang didaftarkan atas namanya sahaja. Syarikat berhak menolak pengeluaran dana Pelanggan jika permintaan yang diserahkan telah melanggar terma Perjanjian dan Peraturan ini. Syarikat juga berhak menamatkan Perjanjian secara sepihak dan menolak perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan sekiranya pelanggaran sedemikian dikesan.
7.3.4. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap masa yang mungkin diambil untuk pindahan dan untuk keadaan yang mengakibatkan kegagalan teknikal dalam pemindahan sekiranya ia bukan kesalahan Syarikat, tetapi kesalahan pusat pemprosesan atau sistem pembayaran antarabangsa.
7.4. Berdasarkan budi bicaranya, Syarikat boleh menawarkan Pelanggan cara lain untuk mengeluarkan dana daripada akaun Pelanggan. Maklumat ini diletakkan pada papan pemuka.

8. Terma perkhidmatan 1 Klik

8.1. Dengan mengisi borang pembayaran dengan maklumat kad bank (pembayaran), menandakan (membubuh tanda rait) kotak semak "Simpan kad" dan mengklik butang pengesahan pembayaran, Pelanggan menyatakan persetujuan sepenuhnya terhadap peraturan untuk perkhidmatan 1 Klik (pembayaran berulang) dan memberikan kebenaran kepada pembekal perkhidmatan pembayaran untuk mendebitkan dana yang ditentukan oleh Pelanggan daripada bank Pelanggan (pembayaran) secara automatik, tanpa kebenaran tambahan, atas permintaan Pelanggan untuk mengisi baki akaun Pelanggan di Syarikat tanpa memasukkan semula data kad Bank (pembayaran) pada tarikh yang diberikan oleh perkhidmatan 1 Klik untuk mengisi baki akaun Pelanggan di Syarikat.
8.2. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa pengesahan penggunaan perkhidmatan 1 Klik akan diberikan kepada Pelanggan dalam masa 2 (dua) hari perniagaan melalui alamat e-mel Pelanggan.
8.3. Dengan menggunakan perkhidmatan 1 Klik, Pelanggan mengesahkan bahawa dia merupakan pemilik (pengguna sah) kad bank, maklumat yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan 1 Klik dan juga mengesahkan bahawa Pelanggan tidak akan mengambil tindakan untuk mencabar pembayaran yang dibuat daripada kad bank yang memihak kepada Syarikat untuk mengisi baki akaun Pelanggan di Syarikat.
8.4. Dengan menggunakan perkhidmatan 1 Klik, Pelanggan bersetuju untuk menanggung semua perbelanjaan yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan ini dan semua perbelanjaan tambahan (jika perlu), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua jenis cukai, duti dll.
8.5. Pelanggan memikul tanggungjawab penuh terhadap semua pembayaran yang dibuat oleh Pelanggan untuk mengisi baki akaun Pelanggan di Syarikat. Syarikat dan/atau pembekal perkhidmatan pembayaran hanya menyediakan pembayaran dalam jumlah yang dinyatakan oleh Pelanggan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran Pelanggan untuk jumlah tambahan yang dirujuk di atas.
8.6. Selepas butang pengesahan pembayaran diklik, pembayaran dianggap telah diproses dan dilaksanakan secara tidak boleh ditarik balik. Dengan mengklik butang pengesahan pembayaran, Pelanggan bersetuju bahawa dia tidak akan dapat membatalkan pembayaran atau menuntut supaya pembayaran itu dibatalkan. Dengan mengisi borang pembayaran, Pelanggan mengesahkan bahawa dia tidak melanggar undang-undang semasa mana-mana negara. Dengan mengisi borang pembayaran dan menerima terma bahagian ini, Pelanggan, sebagai pemilik kad bank (pembayaran), mengesahkan bahawa dia berhak menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat.
8.7. Dengan mula menggunakan laman web dan/atau terminal perdagangan, Pelanggan memikul tanggungjawab undang-undang untuk mematuhi undang-undang mana-mana negara yang laman web dan/atau terminal perdagangan digunakan dan Pelanggan mengesahkan bahawa dia telah mencapai atau melebihi usia majoriti yang dibenarkan secara sah dalam bidang kuasa yang laman web digunakan. Pelanggan mengesahkan bahawa pembekal perkhidmatan pembayaran tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran larangan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah bagi penggunaan laman web dan/atau terminal perdagangan. Dengan bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan laman web dan/atau terminal perdagangan, Pelanggan mengesahkan bahawa apa-apa pembayaran diproses oleh pembekal perkhidmatan pembayaran dan tidak ada hak undang-undang untuk memulangkan jumlah yang didebitkan dan/atau barangan atau pilihan pembatalan pembayaran yang lain. Sekiranya Pelanggan berhasrat untuk mendebitkan dana daripada akaun Pelanggan, dia boleh menggunakan terminal perdagangan.
8.8. Pelanggan mengesahkan bahawa perkhidmatan 1 Klik akan tetap berkuat kuasa sehingga Pelanggan membatalkannya. Sekiranya Pelanggan mahu membatalkan perkhidmatan 1 Klik, Pelanggan berhak membatalkan perkhidmatan ini melalui Papan Pemuka dengan memadamkan data kad bank (pembayaran) tersebut daripada senarai kad simpanan Pelanggan.
8.9. Pembekal perkhidmatan pembayaran tidak bertanggungjawab terhadap penolakan/ketidakmampuan untuk memproses maklumat kad pembayaran Pelanggan atau terhadap penolakan yang berkaitan dengan kegagalan untuk menerima kebenaran untuk membuat pembayaran menggunakan kad bank (pembayaran) Pelanggan daripada bank yang mengeluarkan kad bank (pembayaran). Pembekal perkhidmatan pembayaran tidak bertanggungjawab terhadap kualiti atau skop perkhidmatan Syarikat yang ditawarkan di laman web. Pelanggan wajib mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Syarikat semasa membuat deposit ke dalam akaun Pelanggan. Pembekal perkhidmatan pembayaran hanya membuat pembayaran dan tidak bertanggungjawab terhadap harga, harga am dan/atau jumlah keseluruhan.
8.10. Pelanggan mesti memantau semakan dan kemaskinian terma dan syarat perkhidmatan 1 Klik yang disiarkan di laman web Syarikat secara bebas.
8.11. Pelanggan bersetuju bahawa pertukaran maklumat antara Pihak berlaku melalui Papan Pemuka. Dalam kes yang luar biasa, kaedah komunikasi e-mel boleh digunakan: [email protected]
8.12. Sekiranya Pelanggan tidak bersetuju dengan syarat-syarat ini, Pelanggan wajib membatalkan pembayaran dengan segera dan, jika perlu, menghubungi Syarikat.