Peraturan Berkenaan Ganjaran dan Acara Promosi

Tarikh Berkuat Kuasa 06.06.2022

1. Pengenalan

1.1. Terma yang terkandung di dalam dokumen ini ("Terma Promosi Standard") digunakan untuk semua tawaran promosi dan acara yang tersedia melalui Laman Web Syarikat www.olymptrade.com atau laman web lain yang dimiliki oleh Syarikat ("Laman Web Syarikat") dari semasa ke semasa (setiap "Promosi") dan menetapkan prosedur untuk melaksanakan Promosi dan prosedur untuk penyertaan dalam Promosi.
Untuk sesetengah Promosi, terma tertentu mungkin dikenakan, yang boleh diterbitkan di laman web Syarikat (termasuk halaman penambat web individu untuk Promosi berkaitan) (“Terma Promosi Khusus”).
Sekiranya berlaku sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara Terma Promosi Standard ini, mana-mana Terma Promosi Khusus yang berkenaan, Terma Promosi Khusus akan diguna pakai, diikuti oleh Terma Promosi Standard ini, tetapi hanya setakat yang diperlukan untuk menyelesaikan percanggahan atau ketidakselarasan tersebut.
Terma Promosi Standard ini adalah sebahagian daripada Perjanjian Perkhidmatan kami dan digabungkan di dalamnya dengan rujukan. Dengan menyertai mana-mana Promosi, anda mengakui bahawa anda menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma Promosi Standard ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Promosi Standard ini, satu-satunya pilihan anda adalah untuk menarik diri daripada Promosi.
1.2. Anda harus menyemak Terma Promosi Standard ini dan sebarang Terma Promosi Khusus yang berkenaan sebelum menyertai sebarang Promosi.
1.3. Dalam dokumen ini:
“Promosi” bermaksud sebarang promosi, termasuk, tetapi tidak terhad kepada tawaran bonus, kejohanan, program rujukan, sebarang bentuk Promosi lain, atau gabungan mana-mana daripada ini.
“Peserta” (“anda”) bermaksud mana-mana orang yang layak menyertai Promosi dan telah mengambil tindakan aktif yang jelas menunjukkan hasratnya untuk menyertai Promosi (tindakan konklusif). Untuk tujuan dokumen ini, istilah Pelanggan dalam Perjanjian Perkhidmatan perlu dibaca dengan menyertakan istilah Peserta.
“Ganjaran” bermaksud sebarang manfaat/hadiah, yang mungkin diterima oleh Peserta disebabkan oleh penyertaan dalam Promosi, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
a) Kod promosi. Kod promo adalah kod abjad angka unik yang dicipta khas untuk memberikan pemiliknya hak untuk menerima jumlah dana bonus apabila mendepositkan dana ke akaun, atau hak untuk menerima manfaat lain.
b) Hak kepada item percuma. Hak kepada item percuma adalah hak untuk membeli produk atau perkhidmatan di pasaran Syarikat secara percuma.
c) Hak kepada transaksi bebas risiko. Hak kepada transaksi bebas risiko adalah hak untuk membuat transaksi di Platform Perdagangan Syarikat tanpa menolak jumlah pelaburan dari baki akaun sekiranya transaksi tidak menguntungkan.
d) Manfaat material atau bukan material lain mengikut budi bicara mutlak Syarikat.
e) Kombinasi mana-mana daripada ini.

2. Promosi dan Tempoh Promosi

2.1. Kami mungkin, dari semasa ke semasa, menganjurkan Promosi. Bentuk Promosi akan diterangkan, dan butiran penuh akan ditetapkan, dalam bahan maklumat Syarikat melalui laman web Syarikat dan/atau dalam komunikasi (seperti e-mel, tetingkap timbul komputer, dan surat menyurat) yang kami keluarkan untuk memaklumkan anda mengenai setiap Promosi dan/atau di halaman pendaratan web individu untuk Promosi yang berkaitan. 
2.2. Tempoh di mana setiap Promosi akan berlangsung (“Tempoh Promosi”) akan dinyatakan dalam Terma Promosi Khusus yang berkenaan. Setiap Promosi akan ditutup secara automatik pada penghujung Tempoh Promosi yang berkaitan, dan pada ketika itu, tiada penyertaan selanjutnya boleh dilakukan dalam Promosi tersebut. Jika tiada Tempoh Promosi dinyatakan, Promosi berkaitan akan tamat apabila ia dihentikan di laman web Syarikat.
2.3. Syarikat boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk tujuan pengedaran bahan maklumat dan pengiklanan mengenai Promosi, melaksanakan cabutan, menentukan pemenang, pemberian hadiah dan melakukan fungsi lain dalam rangka kerja pengaturan dan pelaksanaan Promosi.
2.4. Pertandingan. Untuk tujuan klausa ini "Pertandingan" adalah sejenis Promosi yang merupakan pertandingan di antara pedagang.
Syarat penyertaan dalam Pertandingan, termasuk dana hadiah, prosedur pembentukannya, dan peruntukannya di antara peserta Pertandingan ditentukan oleh Syarikat secara sebelah pihak dalam bahan maklumat masing-masing di laman web Syarikat. Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk mengubah terma dan syarat penyertaan dan pelaksanaan Kejohanan, untuk membatalkan Kejohanan dan keputusannya tanpa mengaitkan sebarang sebab atau memberikan sebab dengan memaklumkan Pelanggan dengan meletakkan maklumat yang berkenaan di laman web Syarikat. Pelanggan dianggap telah dimaklumkan dengan sewajarnya mengenai perubahan yang berkaitan selepas penerbitan maklumat yang berkaitan di laman web Syarikat.
Syarikat tidak akan memberikan hadiah atau memajukan hadiah salah seorang peserta Kejohanan kepada peserta Kejohanan yang lain atau meminta pemulangan mana-mana hadiah yang telah diberikan jika mustahil untuk menghubungi pemenang melalui butiran hubungan yang diberikan atau sekiranya Syarikat mempunyai sebab untuk membatalkan kelayakan pemenang menurut klausa 5.1 Terma Promosi Standard ini.
Syarikat boleh menerbitkan atau mengedarkan maklumat berkenaan keadaan dan status semasa Pertandingan termasuk data Peserta, dalam mana-mana sumber dan, antara lain, di laman web Syarikat. Dengan mengambil bahagian dalam Pertandingan, Peserta memberi persetujuan kepada pemprosesan data peribadi oleh Syarikat untuk tujuan penerbitan dan pengedaran maklumat berkenaan keputusan Pertandingan termasuk keputusan interim, dan untuk tujuan memaklumkan Peserta seperti yang telah ditetapkan di sini.
Dalam kes penerimaan permintaan berkenaan dari Peserta yang berhak untuk mendapatkan ganjaran menurut terma dan syarat Kejohanan, Syarikat boleh menggantikan ganjaran dengan ganjaran dalam bentuk monetari mengikut budi bicara mutlaknya. Jumlah setara bentuk wang dan mata wang bayaran akan ditentukan oleh Syarikat secara sebelah pihak.
Selepas Pertandingan berakhir, Syarikat boleh memperuntukkan dana hadiah dalam had masa dan menurut terma dan syarat yang dinyatakan di dalam bahan maklumat yang berkaitan.

3. Kelayakan untuk Menyertai Promosi

3.1. Untuk layak menyertai mana-mana Promosi, anda mestilah:
a) mempunyai akaun dengan Syarikat, dan
b) mempunyai hak yang sah untuk menggunakan Perkhidmatan Syarikat menurut Perjanjian Perkhidmatan, dan
c) memenuhi sebarang kriteria kelayakan lain yang ditetapkan dalam bahagian yang berkaitan Terma Promosi Standard ini berkenaan dengan kategori umum tertentu Promosi dan dalam Terma Promosi Khusus yang berkenaan.
3.2. Untuk layak menyertai mana-mana Promosi yang dinyatakan bertujuan untuk pelanggan baru atau yang diterangkan sebagai tawaran "pelanggan baru" atau "daftar" (atau yang serupa), anda mestilah tidak pernah membuka akaun dengan Syarikat sebelum ini. Promosi tersebut tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana Promosi lain.
3.3. Syarikat berhak untuk meminta Peserta melalui proses pengesahan akaun pada bila-bila masa jika Peserta belum melepasi pengesahan akaun anda.

4. Ganjaran

4.1. Peserta yang berhak untuk menerima Ganjaran sebagai hasil mana-mana Promosi mestilah menerima Ganjaran berkenaan secara "sedia ada". Sebagai peraturan, tidak wujud hak kepada alternatif tunai melainkan kami, mengikut budi bicara mutlak kami, memilih untuk menawarkan alternatif tunai tersebut (yang mungkin kurang daripada nilai penuh Ganjaran).
4.2. Syarikat berhak, pada bila-bila masa, untuk menggantikan mana-mana Ganjaran dengan satu atau lebih Ganjaran yang mempunyai nilai yang hampir setara.
4.3. Sebarang kelayakan untuk menerima Ganjaran tidak boleh dipindah milik.
4.4. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bayaran sebarang cukai berhubung dengan Ganjaran berkaitan dan untuk sebarang kos yang berkaitan dengan Ganjaran atau penggunaannya, termasuk tanpa batasan kos untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang tempatan yang berkenaan. Contoh kos berkaitan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jika Ganjaran merupakan kenderaan bermotor, berhubung dengan pendaftaran kenderaan, insuran bermotor, dan lesen memandu atau, jika Ganjaran merupakan percutian asing, berhubung dengan pasport, visa dan insuran kembara dan sebagainya.
4.5. Peserta dimaklumkan sepenuhnya dan memberikan persetujuan terhadap fakta bahawa dalam apa keadaan sekalipun Syarikat tidak akan dianggap sebagai ejen pendapatan Peserta dan mengira atau menahan pendapatan bercukai Peserta yang diperoleh disebabkan oleh penyertaan dalam Promosi.
4.6. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua penggunaan Ganjaran. Melainkan dinyatakan di dalam Terma Promosi Standard ini, tiada perwakilan, jaminan, syarat, atau terma lain dibuat, diberikan, atau diterima oleh kami dan tiada terma lain akan dikenakan, di antara kami dan mana-mana individu lain, berkaitan dengan sebarang Ganjaran, termasuk tanpa batasan mana-mana terma berkaitan kesesuaian, kebolehpercayaan, kualiti yang memuaskan atau kesesuaian untuk tujuan, atau sebarang terma tersirat yang lain, yang semuanya kami kecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
4.7. Kod Promosi
Kod promosi ditebus dengan memasukkan dan menggunakan kod pada masa yang sesuai (cth. apabila mendepositkan dana ke akaun).
Melainkan dinyatakan dengan jelas pada masa dikeluarkan, setiap kod promosi akan sah untuk digunakan oleh penerima kod promosi dan digunakan oleh penerima tersebut sekali sahaja dan tidak boleh digunakan bersama-sama dengan sebarang Promosi yang lain.
Tanpa prejudis kepada klausa 4.1 Terma Promosi Standard, Peserta boleh mempunyai hak untuk sama ada menggunakan jumlah tambahan yang didepositkan melalui kod promosi dalam perdagangan atau mengeluarkannya dari baki akaun.
Kod promosi akan luput pada tarikh yang dinyatakan dalam terma tertentu berkaitan dengan kod promosi, atau sebelum tertakluk kepada ketersediaan yang mana kami akan memaklumkannya kepada anda. Anda tidak boleh menggunakan kod promosi selepas tarikh ini.
Syarikat berhak untuk mengeluarkan atau membatalkan kod promosi atas sebarang sebab pada bila-bila masa.

5. Pembatalan Ganjaran dan Pembatalan Kelayakan dari Promosi

5.1. Syarikat boleh membatalkan sebarang Ganjaran dan/atau membatalkan kelayakan Peserta Promosi tanpa sebarang penggantian dalam situasi yang berikut:
a) Jika Peserta tidak layak untuk mengambil bahagian dalam Promosi menurut kriteria yang telah ditetapkan dalam klausa 3.1 Terma Promosi Standard ini dan/atau mana-mana Terma Promosi Khusus yang berkenaan.
b) Jika Peserta menolak untuk menjalani proses pengesahan akaun menurut klausa 3.3 Terma Promosi Standard ini, atau proses pengesahan akaun telah gagal.
c) Jika Syarikat mendapati bahawa Peserta menipu atau mengubah atau cuba untuk mengubah proses kemasukan untuk operasi mana-mana Promosi.
d) Jika Peserta melanggar Perjanjian Perkhidmatan atau tingkah laku mereka bertentangan dengan semangat Promosi.
e) Jika tingkah laku Peserta, menurut pendapat Syarikat, boleh memburukkan nama Syarikat.
f) Dalam sebarang situasi lain mengikut budi bicara mutlak Syarikat.
5.2. Syarikat boleh membatalkan kelayakan Peserta tanpa memberikan sebarang sebab atau memberikan sebab mengikut budi bicara mutlaknya.
5.3. Sekiranya berlaku pembatalan kelayakan, Syarikat berhak untuk meminta pemulangan sebarang Ganjaran, termasuk dari akaun Peserta.

6. Pelbagai

6.1. Sebarang situasi yang tidak dijelaskan di dalam peraturan ini adalah tertakluk kepada keputusan Syarikat.
6.2. Dengan mengambil bahagian dalam Promosi, Peserta bersetuju bahawa:
a) Syarikat boleh menggunakan butiran hubungan dan maklumat yang diberikan oleh Peserta untuk tujuan memaklumkan Peserta mengenai penyertaan dan penamatan penyertaan mereka dalam acara tersebut, tentang status penyertaan mereka dalam acara tersebut, dan untuk tujuan memaklumkan Pelanggan mengenai acara yang diadakan oleh Syarikat dan menghantar bahan pengiklanan, maklumat dan pemasaran kepada Peserta.
b) Syarikat boleh menggunakan gambar, video dan bahan audio anda dengan penyertaan anda untuk tujuan makluman kepada bilangan orang tidak ditentukan mengenai fakta Promosi dan Ganjaran yang dibentangkan.
c) Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap nyawa, kesihatan dan harta benda anda (berkenaan Promosi luar talian).
6.3. Di mana, berhubung dengan mana-mana Ganjaran, kami menggunakan sebarang nama atau tanda dagang pihak ketiga, ini adalah hak milik pihak ketiga yang berkenaan. Tiada lesen, gabungan, penajaan, atau sokongan yang dituntut atau disimpulkan dari penggunaan nama-nama atau tanda dagang ini atau penggunaan sebarang gambar Ganjaran. Sebarang gambar yang digunakan untuk mempromosikan Ganjaran adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan Ganjaran sebenar mungkin berbeza dari item yang ditunjukkan dalam gambar, termasuk tanpa batasan kepada pembuatan, model, spesifikasi, warna, kemasan, pembungkusan dan ciri-ciri lain.